РЕШЕНИЕ №309

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.

        ОТНОСНО:Предоставяне на подробен отчет за

                           събираемостта на туристическата

                           такса.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”з” и чл.93 от ЗМДТ, Закона за туризма и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

6

28

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Задължава Кмета на Община Велинград да предостави подробен отчет за събираемостта на туристическата такса, разходването и наличността до момента.

2.Задължава Кмета на Община Велинград веднъж месечно да публикува в местните медии отчета по т.1.

3.Задължава Консултативния съвет по туризъм веднъж месечно да извършва проверка по хотелите сравнявайки тяхната база данни с адресната регистрация.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз

Все още няма коментари.

Leave a Reply