РЕШЕНИЕ №311

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.

        ОТНОСНО:“Спорт Бееви“ АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с решение №177/27.03.08г. и Решение №11/14.02.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Да се проведе извънредно заседание на Общото събрание на „Спорт Бееви” АД, съгласно изискванията на Търговския закон и чл.25 и следващите от Устава на дружеството, с дневен ред касаещ ползването на градския стадион от Община Велинград и спортните клубове, като се вземе в предвид влязло в сила Решение №177/27.03.08г. на ОбС – Велинград.

2.Задължава представителя на Община Велинград в Общото събрание на „Спорт Бееви” Ад – Венцислав Николов Еличин да уведоми Съвета на директорите на акционерното дружество за приетото решение, да направи искане за свикване на общо събрание и упражни правомощията си по т.3 от Решение №11/14.02.08г. на ОбС – Велинград.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply