РЕШЕНИЕ №312

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.

        ОТНОСНО:ФК „Чепинец”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Отпуска сума в размер на 25 000лв. /двадесет и пет хиляди лева/ за покриване на разходите, свързани със съдийските такси и администриране на домакинските мачове на детски, юношески и мъжки отбори на ФК „Чепинец” – Велинград за новия сезон 2009/2010г.

         2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на местни приходи.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply