НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организацията и провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на концесионер за обектите – публична общинска собственост – по чл.69 от Закона за общинската собственост

Чл. 2. (1) При предоставянето на концесия органите на общината се ръководят от обществения интерес, ефективното управление  на общинската собственост, опазването на околната среда и насърчаването на местното икономическо развитие.

(2) Търгът и конкурсът за определяне на концесионер се извършват  в съответствие със следните принципи:

 1. публичност и прозрачност;
 2. свободна и честна конкуренция;
 3. равнопоставеност на всички кандидати;
 4. постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.

Чл.3. (1) Общинският съвет с решение определя начина на предоставяне на концесията – чрез публичен търг или публичен конкурс, както и наддавателната стъпка при търг с явно наддаване.

Чл.4. (1) Публичен търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

(2) Според начина на провеждане търгът може да бъде с тайно или явно наддаване.

(3) Търг с явно наддаване се организира когато общинският съвет прецени, че е необходимо участниците да наддават присъствено въз основа на определена с решението по чл.3 стъпка. Наддавателната стъпка не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

(4) В решението по чл. 3 общинският съвет определя начина на провеждане на търга и началната цена.

Чл.5. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(2) Според начина на провеждане конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.

(3) Присъствен конкурс се организира когато общинският съвет прецени, че е необходимо участниците да представят лично пред конкурсната комисия своите предложения.

(4) В решението по чл. 3 Общинският съвет определя начина на провеждане на конкурса.

Чл. 6.  Не може да участва в търга или конкурса за определяне на концесионер лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 2. е в ликвидация;
 3. има парични задължения към общината и държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е  разсрочил или отсрочил задълженията.

 Глава втора

Откриване на процедура  за предоставяне на концесия  

Чл.7. Кметът на общината може да внася в общинския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия.

Чл.8. (1) Предложението за предоставяне на концесия по чл.7 съдържа:

 1. предмета, срока и мотивите за предоставянето на концесията, подробна информация за обекта, предмет на концесията,  вида и размера на гаранцията за изпълнение, начина на определяне на концесионера –  търг или конкурс;
 2. правен анализ на концесията;
 3. финансов и икономически анализ на концесията;
 4. социален анализ на концесията;
 5. екологичен анализ на концесията;
 6. други анализи съгласно предмета и характера на концесията.

(2) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

 1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта;
 2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия, включително анализ на прилежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;
 3. установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или прилежащата инфраструктура;
 4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на общината; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;
 5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта, включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;
 6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др;
 7. установяване на наличие и правомерност на придобити или осъществявани права върху обекта от трети лица;
 8. препоръчителни условия и приоритети, ако предложението е за провеждане на конкурс;
 9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;
 10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта.

(3) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

 1. описание и характеристики на обекта, определяне на техническите параметри и граници;
 2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта;
 3. технически изисквания и нива, във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда;
 4. минимална задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;
 5. предложение за гаранции и форми на контрол от страна на общината за изпълнение на минималната задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма;
 6. определяне и обосновка на срока на концесията;
 7. определяне и анализ на разходите по години – инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и други, свързани с ползването на обекта;
 8. определяне и анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта;
 9. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение;
 10. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на общината;
 11. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;
 12. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.

(4) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.

(5) Екологичният анализ съдържа:

 1. обща характеристика на обекта, предмет на концесията: местонахождение; описание на обекта; технически параметри и граници; технология, свързана с ползването на обекта; инфраструктура; етапи на концесията;
 2. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които се очаква да бъдат обект на въздействие в резултат от предоставянето на концесията: атмосферен въздух; повърхностни и подземни води; геоложка основа, релеф и почви; растителен и животински свят, включително защитени територии; ландшафт; санитарно-хигиенни условия; културно наследство; за действащите обекти – предмет на концесия, се описват и условията на съществуващата околна среда – обект на въздействие;
 3. прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат на предоставянето на концесията компоненти и фактори на околната среда;
 4. мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта върху компонентите на околната среда;
 5. план за действие при аварийни ситуации; мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване (ликвидиране) на аварийни изпускания на замърсяващи вещества;
 6. план за собствен мониторинг за наблюдение на засегнатите в резултат на осъществяване на концесията компоненти на околната среда;
 7. заключение за допустимото замърсяване на околната среда в съответствие с действащите в страната норми и стандарти.

(6) Други анализи се представят, когато специален закон налага определени изисквания за предоставяне на права върху обектите – предмет на концесия.

Чл.9. (1) Кметът на общината може да поставя допълнителни изисквания към съдържанието на анализите.

            (2) При техническа сложност на проекта или при наличие на изградени съоръжения, инфраструктура, принадлежности и др. се изготвя отделен технически анализ. Когато предмет на концесия е обект, който ще бъде изграден от концесионера с негови средства, се изготвя подробно описание с определени основни строително-технически и икономически параметри.

            (3) При определяне за концесионер без търг или конкурс, лицето, което към момента на изготвяне на анализите ползва обекта, подлежащ на концесиониране, е длъжно да предостави необходимите данни и документи за изготвяне на анализите и отговаря за пълнотата и верността на предоставените от него изходни данни.

            (4) Анализите се датират и подписват от техните съставители. Към анализите се прилагат копия от документи, удостоверяващи собствеността, техническа документация, карти, чертежи, инвентарни описи и други документи, послужили при изготвянето на анализите, както и предоставените изходни данни, заверени от издалите ги органи.

Чл.10. (1) Кметът на oбщината:

 1. възлага изготвянето на анализите по чл. 8, ал. 1;
 2. осигурява финансирането при изготвянето на предложението за предоставяне на концесиите, съобразно предвидените в общинския бюджет средства;
 3. назначава комисия от ……….. членове за изготвяне на предложение за концесия.

(2) Комисията по ал.1,т.3 разглежда изготвените анализи и прави предложение за концесия. В комисията се включват ………………… общински съветници, определени с решение на общинския съвет.

Чл.11. Кметът на общината внася в общинския съвет изготвеното от комисията по чл.10, ал. 2 предложение за предоставяне на концесия, заедно с проект на решение.

Чл.12. (1) Общинският съвет приема решение за предоставяне на концесия с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Заедно с изискванията на чл.72 от Закона за общинската собственост, с решението по ал.1 се определят:

 1. срокът за провеждане на конкурса или търга;
 2. датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга;
 3. срокът за подаване на молбите за участие;
 4. цената на конкурсните или тръжните книжа.

Чл.13 Решението на общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в “Държавен вестник” и в поне един местен вестник, както и на официалната Интернет страница на общината.

ГЛАВА ТРЕТА

ТЪРГ

Раздел първи

Обявление за  откриване на процедура за предоставяне на концесия

чрез публичен търг

Чл. 14. (1)  Кметът на общината изготвя обявление за  откриване на процедура за предоставяне на концесия чрез  публичен търг и определя тръжната документация.

(2) Обявлението  трябва да съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;
 2. решението на общинския съвет по чл. 3;
 3. обект на концесията;
 4. изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и квалификацията на кандидата, и документите, с които те се доказват;
 5. условия, вид и размер на гаранцията за участие;
 6. условия, вид и размер на гаранцията за изпълнение;
 7. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в  търга;
 8. условията за оглед на обекта;
 9. място, срок и начин на подаване на офертите;
 10. място и дата на отваряне на офертите;

(3) Обявлението  се публикува във вестник с национално разпространение и/или се обнародва в «Държавен вестник», както и в един местен вестник и на официалната Интернет страница на общината.

(4) Срокът за пповеждане на търга не може да бъде по-кратък от 30 дни от публикуването и/или обнародвнето на обявлението.

 

Раздел втори

Документация за участие в търг  за определяне на концесионер

 

Чл. 15 Документацията по чл. 14, ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

 1. решението на общинския съвет по чл. 3;
 2. обявлението по чл. 14, ал. 2;
 3. описанието на  обекта, предмет на концесията;
 4. началната цена и наддавателната стъпка
 5. проект за договор;

Чл. 16. (1) Заявлението за участие в търга  е писмено.

            (2) Към заявлението по ал.1 се прилагат:

            1. удостоверение за регистрация на участника като търговец и за неговото актуално състояние;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. декларация, че участникът няма задължения към общината или държавата.

Чл. 17. Цената, по която кандидатите закупуват документацията за участие в търга, не може да бъде по-висока от действителните разходи за  изготвянето й.

Чл. 18. (1) Всеки кандидат може писмено да поиска  разяснения по документацията за участие в търга. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията  в срок   3 работни дни от постъпване на искането.

(2) Кметът на общината изпраща разясненията по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил искането. Разясненията се прилагат и към документацията, която се закупува от други кандидати.

 

Раздел  трети

Комисия за  провеждане на търга

 

Чл. 19. (1) Кметът на общината в деня на провеждане на  търга издава заповед, с която определя състава на комисия за провеждане на търга.

(2) Комисията по ал.1 се състои от 3 до 5 члена.

(3) В състава на комисията по ал.1 задължително се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с целта и сложността на  задачата.

Чл. 20. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което:

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг ;

2. е “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

(2) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване.

Чл. 21. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се  замества от резервен член.

            Чл. 22. (1) Кметът на общината издава заповед, с която определя:

 1. реда и начина на закупуването на тръжната документация;
 2. условията за оглед на обекта;
 3. крайния срок за приемане на предложенията за участие.

(2) Заповедта на кмета на общината по ал.1 се обявява като се поставя на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

 

Раздел четвърти

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 23. Комисията не допуска до търга участник, ако установи, че:

 1. има непълнота на представените документи ;
 2. участникът има неуредени задължения към общината.

Чл. 24. (1) Търгът може да се проведе само в случай, че участват най-малко двама участници.

            (2) Когато на търга се яви само един участник или не се яви участник, той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

(3) Когато на търга, провеждан повторно в случая на ал.2, се яви само един участник, той се обявява за спечелил, ако предложената от него цена е не по-ниска от началната тръжна цена.

Чл. 25. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кметът на общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Чл. 26. При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването съгласно определената в решението на общинския съвет стъпка на наддаване.

Чл. 27. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

Чл. 28. (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл. 29. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да предложат съответната сума, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл. 30. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един участник, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил, ако предложената от него цена е не по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл. 31. Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл. 32. (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

(2) Заседанието на комисията е открито.

Чл. 33. (1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на участника, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

(2) Предложението, поставено в плика, трябва да съдържа: наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника в търга и името на лицето, което го представлява на търга. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа, удостоверяваш представителната власт или пълномощното на представителя.

(3) Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по ал.2 и ал.3, е недействително.

Чл. 34. (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик, проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

(4) Обстоятелствата по ал.1 и по чл.33, ал.1 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл. 35. Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

            Чл. 36. Заповедта на кмета на общината по чл. 35 се издава в едноседмичен срок от датата на провеждането на търга и се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересовани лица.

            Чл. 37. След като заповедта по чл. 35 за обявяване на спечелилия участник влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.38. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 35, кметът на общината сключва концесионния договор.

            (2) Въвеждане във владение на концесионера се извършва с приемателно-предавателен протокол от длъжностни лица от общинската администрация. Протоколът е неразделна част от договора.

Чл. 39. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след  приключване на търга.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНКУРС

 

Раздел първи

Обявление за  откриване на процедура за предоставяне на концесия

чрез публично оповестен конкурс

Чл. 40. (1) Кметът на общината изготвя обявление за откриване на процедура за предоставяне на концесия чрез  публично оповестен конкурс и документацията за участие.

(2) Обявлението  трябва да съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;
 2. решението на общинския съвет по чл. 3;
 3. обект на концесията;
 4. изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и квалификацията на кандидата,  и документите, с които те се доказват;
 5. условия, вид и размер на гаранцията за участие
 6. условия, вид и размер на гаранцията за изпълнение;
 7. срок на валидност на офертите;
 8. критерии за оценка на офертите;
 9. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
 10. условията за оглед на обекта;
 11. място, срок и начин на подаване на офертите;
 12. място и дата на отваряне на офертите;

(3) Обявлението  се публикува във вестник с национално разпространение и/или се обнародва в «Държавен вестник», както и в един местен вестник и на официалната Интернет страница на общината.

(4) Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от 30 дни от публикуването и/или обнародвнето на обявлението.

 

Раздел втори

Документация за участие в търг или конкурс за определяне на концесионер

 

Чл. 41 (1) Документацията по чл. 40, ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

1.решението на общинския съвет по чл. 3;

2.обявлението по чл. 40 ал. 2 ;

3.описанието на  обекта, предмет на концесията;

4.методиката за определяне на комплексната оценка и класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест

5.проект за договор;

            (2) Методиката по ал. 1, т. 4 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

Чл. 42. (1) Заявлението за участие в конкурса е писмено.

            (2) Към заявлението по ал.1 се прилагат:

            1. удостоверение за регистрация на участника като търговец и за неговото актуално състояние;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. декларация, че участникът няма задължения към общината или държавата.

Чл. 43. Цената, по която кандидатите закупуват документацията за участие в  конкурса, не може да бъде по-висока от действителните разходи за  изготвянето й.

Чл. 44. (1) Всеки кандидат може писмено да поиска  разяснения по документацията за участие в процедурата. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок 3 работни дни от постъпване на искането.

(2) Кметът на общината изпраща разясненията по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил искането. Разясненията се прилагат и към документацията, която се закупува от други кандидати.

 

Раздел  трети

Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите

 

Чл. 45. (1) Кметът на общината в деня на провеждане на конкурса издава заповед, с която определя състава на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и възнаграждението на членовете й.

(2) Комисията по ал.1 се състои от 3 до 5 члена.

(3) В състава на комисията по ал.1 задължително се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с целта и сложността на  задачата.

Чл. 46. (1) Не може да бъде член на комисията лице, което:

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг ;

2. е “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

(2) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията и консултантите представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване.

Чл. 47. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се  замества от резервен член.

Раздел четвърти

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 48. Когато в определения срок постъпи предложение само от един участник, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса се удължава до 30 дни с заповед на кмета на общината.

Чл. 49. След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и класира представените предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил предложения, по-благоприятни от конкурсните условия.

Чл. 50. (1) Заедно с конкурсните книжа се предоставят голям и малък непрозрачен плик, които са еднакви за всички участници и представляват неразделна част от конкурсните книжа.

            (2) Всеки участник в конкурса представя запечатано в големия плик своето предложение. В малкия плик запечатано участникът представя входящия номер на заявлението си.

            Чл. 51. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на участниците.

            (2) В деня на конкурса участниците се явяват пред комисията по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса и представят устно своите предложения по чл. 50 ал. 2.

(3) Комисията определя времето за представяне на предложението.

            (4) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към участниците по време на тяхното представяне.

(5) По време на представянето участникът не може да прави допълнения или изменения към подаденото от него предложение.

            (6) Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса. Неявилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до изслушването на последния от участниците, които са се явили.

Чл. 52. (1) При провеждането на неприсъствен конкурс комисията не може да иска допълнителни разяснения по предложенията.

            Чл. 53. Членовете на комисията са длъжни да не изнасят материали от конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник.

            Чл. 54. (1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявлението.

(2) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии  и класира кандидатите.

(3) За резултатите от оценката по ал.2 комисията съставя протокол.

Чл. 55. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет доклад за резултатите от проведения конкурс. Към доклада се прилагат:

1. протокола на комисията по чл. 54, ал. 3 за класиране на офертите;

2. проекта за договор.

(2) Общинският съвет приема решение, с което:

1. определя  концесионера;

2. възлага на кмета да сключи договор с определения кандидат и да уведоми в 3-дневен срок кандидатите, участвали в  конкурса за решението по т. 1.

(3) Решението по ал. 2 се взима с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл. 56. Заповедта на кмета на общината по чл.55 се издава в едномесечен срок от датата на провеждането на конкурса и се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица.

            Чл. 57. След като заповедта за обявяване на спечелилия участник влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 58. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.55 кметът на общината сключва договор съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

            (2) Концесионерът се въвежда във владение на концесионера с приемателно-предавателен протокол от длъжностни лица от общинската администрация. Протоколът е неразделна част от договора.

Чл. 59. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след приключване на конкурса.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл.71, ал.2 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Тази наредба отменя Наредбата на община Велинград за предоставяне на общински концесии по чл. 71 ал.1 т.2 от ЗОС, приета с решение № 112 по Протокол №8 / 19.06.1997г, допълнене с Решение №2/23.01.2001г, Протокол №1 и Решение № 20/21.02.2001г, Протокол №2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……………

/ Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply