РЕШЕНИЕ №290

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изготвяне на промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

             На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Избира временна комисия за изготвяне на промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

-Неби Бозов

-Тома Пачалов

-Али Мареков

-Тодор Ушев

-Александър Гагов

-Йордан Аршинков

-Реджеп Ходжов

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 2 от дневния ред, по вх.№650/10.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply