РЕШЕНИЕ №295

ОТНОСНО: Средства за ЦДГ.

             На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, §41 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДБ на РБ за 2012г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Намалява с 12 585 /дванадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ лева от дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” държавна отговорност, както следва:

            -§1020 – 12 000лева;

            -§1020         585лева.

            Всичко 12 585 /дванадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ лева.

            2.Увеличава с  12 585 /дванадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ лева дейност „ЦДГ” държавна отговорност, както следва:

            -§1030 – 12585лв.

            Всичко 12 585 /дванадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/ лева.

            3.Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед за извършване на необходимите корекции в бюджета на общината за 2012г.

Възлага изпълнението на  решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 8 от дневния ред, по вх.№668/16.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply