РЕШЕНИЕ №296

ОТНОСНО: Преобразуване на една яслена група  в една целодневна група в ОДЗ „Фантазия”-Велинград.

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.45 от ПМС №367 от 29.12.2011г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012г. и след проведеното  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Преобразува една  яслена група в една целодневна група в ОДЗ „Фантазия” – Велинград от 01.09.2012г.

2.Задължава директора на ОДЗ „Фантазия” към 01.09.2012г. да извърши законовите процедури по Кодекса на труда във връзка с назначаване и преназначаване на персонала, както и сформирането на групите в съответствие с нормативните документи.

            3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 9 от дневния ред, по вх.№661/13.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply