РЕШЕНИЕ №299

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, след проведеното поименно  гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

4

23

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Приложение: Наредба. 2. Избира комисия в състав: Председател: Мустафа Реджеб Джамбаз – заместник – кмет на община Велинград Зам.-председател:Сергей Кичиков Членове: - инж. Атанаска Георгиева Хрисчева – заместник – кмет на община Велинград - инж. Стоянка Иванова – Кърпачева – юрист -административния ръководител на структурното звено по съответния раздел и директори на общ.предприятия - Бельо Мандраджиев - Неби Бозов - Тошко Кютов - Костадин Шулев - Реджеп Ходжов - Тодор Ушев - Дияна Кехайова - Димитър Гечев - Георги Николов - Любомир Перчинков - Йордан Аршинков която до заседанието през м.декември 2012г. да изработи и представи нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.   Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 12 от дневния ред, по вх.№670/16.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/         О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т      В Е Л И Н Г Р А Д

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А   

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ І

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Велинград. Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 1. за битови отпадъци; 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; 4. за технически услуги; 5. за административни услуги; 6. за откупуване на гробни места; 7. за притежаване на куче; 8. други местни такси, определени със закон; 9. за извършване на действия или издаване на документи, които са възложени на общински органи, но са предвидени държавни такси. (2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата. (3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки. (2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; 4. ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги; 5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги. (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничителна от друга, се определя такса за всяка от дейностите. Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определената услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала, материални, режийни, консултантски, за управление и контрол, по събиране на таксите и други /напр. инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата. (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане. Чл. 6. (1) Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определената услуга, когато общинския съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. (2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. (3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. Чл. 7. Редът за освобождаване от заплащане на такса за услуга, която не се ползва през съответната година или определен период от нея, се регламентира в раздела за съответната услуга. Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица, училища и детски градини изцяло или частично от заплащане на такси, при условия и ред, описани в раздела за съответния вид такси. (2) Освобождаването се извършва  за срок не по – дълъг от една бюджетна година. (3) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи от управление на общинска собственост. (4) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината. Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината. (2) Местните такси се събират от общинската администрация. (3) Приходите по ал.2 постъпват в общински бюджет.  

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

 

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане. Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/ или при промяна размера на таксите и цените. (2) Анализът по ал.1 задължително съдържа: 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена; 2. оценката на потребностите от предоставяне на услугите; 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания; 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. (3) При необходимост общинския съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. Чл. 13. Общинската администрация поддържа данни за: 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 2. ползвателите на предоставената услуга; 3. изключенията от общата политика /преференции/; 4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/ методики, използвани за определяне на размера им; 5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.    

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ   ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,чистотата на териториите за обществено ползване. (2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински съвет въз основа на одобрена план – сметка за всяка дейност. Чл. 15. Таксата се заплаща от: 1. собственика на имота; 2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване; 3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 4. лицето, на което е предоставен имота за управление, за имоти – държавна или общинска собственост; 5. собственика на сграда, построена върху държавен или  общински имот, за съответния имот или част от имот. Чл. 16. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка, включваща необходимите разходи за: 1. осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците; 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Чл. 17. (1) Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. (2) На предплатилите от  1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Чл. 18. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота. (2) Когато ползването е започнало преди окончателно завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й. (4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16. (5) Собствениците на имоти, които в продължение на цялата календарна година не са обитавали или ползвали своите имоти се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци, като се задължават да заплащат само такса за: 1. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 2. проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци; 3. Собственикът подава  декларация по образец за освобождаване до Кмета на Общината за посочения период от време в срок до края на предходната година. (6) В десет  дневен   срок от подаване на декларацията се постановява решение за прекратяване предоставянето на услугата, а предоставената кофа се прибира от Общината.

Р А З Д Е Л  ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

            Чл. 19. (1) Таксата се заплаща от физически и юридически лица за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири,  както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини и др. (2) Таксите се определят на квадратен метър: 1. в същински център и разширен център: а/ на ден                    – 20,00 лв./кв.м. б/ на месец               – 40,00 лв./кв.м. в) за бистра и заведения за обществено хранене на месец – 8,00 лв./кв.м. 2. в другите градски зони: а) на ден         – 1,30 лв./кв.м. б) на месец    – 13,00 лв./кв.м. в/за бистра и заведения за обществено хранене на месец -6лв./кв.м. 3. за населените места в общината: а) на ден                     – 0,80 лв./кв.м. б) на месец               – 8,00 лв./кв.м. в) за бистра и заведения за обществено хранене на месец – 4,00 лв./кв.м. (3) Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период.             (4) При искане за прекратяване на ползването на площите по ал.1, срокът на издаденото разрешение може да се измени и надвнесената сума не се възстановява.    (5) При искане на промяна в квадратурата на ползваната площ, издаденото разрешение може да се измени, като сумите се коригират в съответствие с квадратурата. Не се променя квадратурата на издадено разрешение, ако е съставен констативен акт за нарушение. (6) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на строителни материали, дърва за огрев и др. се събира такса на ден на квадратен метър:  1. в същински център и разширен център           – 2,50 лв. 2. първа зона                                                                        – 2,00 лв.; 3. втора зона                                                            – 1,00 лв.; 4. в селата и гр. Сърница                                      – 1,00 лв. (7) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени, попадащи в сини зони, за паркиране на МПС за един брой , се събира такса, както следва: 1. годишно: а) същински център – 200 лв. б) разширен център  – 150 лв. в) общински пазар   – 200 лв. г) първа зона             – 100 лв. д) втора зона             -   50 лв. е) в селата:                 -   20 лв. ж) гр. Сърница         – 100 лв. 2. месечно: а) същински център -  20 лв. б) разширен център  -  15 лв. в) общински пазар   -  20 лв. г) първа зона                        -  10 лв. д) втора зона             -    5 лв. е) в селата                  -    2 лв. ж) гр. Сърница          -   10 лв. 3. на час: а) същински център – 1,00 лв б) разширен център  – 0,80 лв. в) общински пазар   – 1,00 лв г) първа зона                        – 0,50 лв; д) за гр. Сърница      – 0,50 лв. Чл. 20. (1) За ползване на пазари таксата се определя, както следва: 1. централен пазар за търговия със селскостопанска продукция: а) за ползване на търговска маса за 1.5 кв.м: аа) на ден                         -   3.00 лв. бб) на месец                    - 63.00 лв. б) за ползване на търговско място: аа) за един квадратен метър: - на ден                            –  1.80 лв. - на месец                       -  40.40 лв. бб) за един квадратен метър и половина: - на ден                           –  2.60 лв. - на месец                      -  60.50 лв. в) за продажба с лек автомобил на ден – 3,30 лв. г) за продажба с кола, впрегната с добитък, на ден – 1,70 лв. д) за продажба с лек автомобил с ремарке, с товарен автомобил или ремарке на товарен автомобил – на ден – 5,50 лв. е) за продажба на различни стоки от стоки със селскостопански произход за 1,5 кв.м. на ден – 5,30 лв. 2. квартални пазари – Чепино, Каменица, за търговия със селскостопанска продукция: а) за ползване на търговска маса за 1.5 кв.м: аа) на ден      -   2.60 лв. бб) на месец – 60.80 лв. б) за ползване на търговско място: аа) за един квадратен метър: - на ден        –  1.80 лв. - на месец  -  40.40 лв. бб) за един квадратен метър и половина: - на ден        –  2.60 лв. - на месец  -  60.50 лв. в) за продажба с лек автомобил на ден – 2,20 лв. г) за продажба с кола, впрегната с добитък, на ден – 1,70 лв. д) за продажба с лек автомобил с ремарке, с товарен автомобил или ремарке на товарен автомобил – на ден – 4,40 лв. е) за продажба на различни стоки от стоки със селскостопански произход за 1,5 кв.м. на ден – 5,30 лв. 3. централен пазар за търговия с промишлени стоки: а) за ползване на търговска маса за 1.5 кв.м: аа) на ден      -   3.00 лв. бб) на месец – 63.00 лв. б) за ползване на търговско място: аа) за един квадратен метър: - на ден        –  2.00 лв. - на месец  -  41.80 лв. бб) за един квадратен метър и половина: - на ден        –  3.00 лв. - на месец  -  63.00 лв. 4. квартални пазари – Чепино и Каменица, за търговия с промишлени стоки: а) за ползване на търговска маса за 1.5 кв.м: аа) на ден      -   3.00 лв. бб) на месец – 63.00 лв. б) за ползване на търговско място: аа) за един квадратен метър: - на ден        –  2.00 лв. - на месец  -  41.80 лв. бб) за един квадратен метър и половина: - на ден        –  3.00 лв. - на месец  -  63.00 лв. 5. за услуги и други дейности на пазарите а) пълнене на запалки, лъскане на обувки, продажба на слънчогледово семе търг. място: аа) за ползване на 1.0 кв.м: - на ден      -   1.60 лв. - на месец – 33.00 лв. бб) за ползване на 0.5 кв.м.: - на ден        –  0.80 лв. - на месец  -  16.50 лв. б) за продажба на цветя: аа) за ползване на търговска маса за 1.5 кв.м: - на ден – 2.40 лв. - на месец – 60.50 лв. бб) за ползване на търговско място за 1.5 кв.м.: -   2.40 лв. - 60.50 лв. вв) за ползване на търговско място за 1.0 кв.м.: - на ден        – 1.60 лв. - на месец  -  40.40 лв. в) за продажба на вестници – търг. маса – 1.5кв.м. - на ден – 2.70 лв. - на месец – 60.50 лв. г) за запазена маса – на ден – 0.30 лв. д) за запазено място – на ден – 0.60 лв. е) за ползване на везна: - на ден – 1.20 лв. - на месец – 23.00 лв. ж) за ползване на теглилки: - на ден – 0.60 лв. - на месец – 11.60 лв. з) за търговски вани: - на ден – 1.70 лв. - на месец – 23.00 лв. 6. за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори, празници, за продажба на стоки се събира такса – на ден – 5.00 лв. /кв.м. 7. за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. се събира такса  – на ден – 1.30 лв. /кв.м. 8. за І и ІІ група инвалиди размерът на таксите се намалява с 30% от размера на всички такси. (2) Цени за хигиенно – битови услуги, предоставяни от ОП «СИП» 1. бани – общ басейн: а) 2.00 лв.; б) преференциални цени аа) за Мъжка баня и Женска баня в кв. Чепино 1.50лв. за дни от понеделник до петък включително за категории лица, както следва: - мъже над 63 години; - жени над 60 години; - инвалиди; - деца от 3 до 10 години включително; - деца под 3 години – безплатно. бб) за Кална баня, находяща се в имот 2534 – 1.00 лв. за дни понеделник, сряда, четвъртък и петък; безплатно във вторник /07.00ч. до 13.30ч. мъже и 14,30ч. до 20,00ч. жени/ за категории лица, както следва: - мъже над 63 години; - жени над 60 години; - инвалиди; - деца от 3 до 10 години включително; - деца под 3 години – безплатно. 2. Вани: а) единични – 4.00 лв. б) двойна – 6.00 лв. 3. семеен басейн за двама – 10.00 лв. 4. голям семеен басейн: а) до двама – 12.00 лв. б) над двама – 16.00 лв. 4. съхранение на ценности – 0.50 лв. 5. за тоалетна на пазар – 0.20 лв. (3) спортни имоти 1. за плажове, плувни басейни и ЗОФП – 25% а) вход -  за едно влизане на ден: аа) възрастни                                                                 - 3.00 лв. бб) деца и младежи от 7до 17години                          – 2.50 лв. вв) деца до 7год., спонсори, организирани ветерани, плувци и спортисти – 1.50 лв. б) за 7 дни – карта:   аа) възрастни                                                                 – 16.00 лв. бб) деца и младежи от 7 до 17 години                        – 13.00 лв. вв) деца до 7 год, спонсори, организирани ветерани, плувци и спортисти – 8.00 лв. в) за 1 месец – карта: аа) възрастни                                                                 – 50.00 лв. бб) деца и младежи от 7до 17 години                         – 25.00 лв. вв) деца до 7год, спонсори, организирани ветерани, плувци и спортисти  – 19.00лв. 2. вход за спортни съоръжения и водни коридори за 1 час: а) възрастни                                                                 - 38.00 лв. б) деца и младежи от 7до 17 години                         – 25.00 лв. в) деца до 7 год, спонсори, организирани, ветерани, плувци и  спортисти  – 13.00лв. 3. за едно спускане на водна пързалка:                     - 0.60 лв. 4. плажни чадъри и шезлонги: а) шезлонг на ден                                                         – 2.50 лв. б) чадър на ден                                                            - 1.50 лв. в) чадър и шезлонг                                                      - 3.00 лв. 5. ежедневното и месечно заплащане, както и сключване на договори се извършва от директора и оторизираните за това лица при ОП «Спортни имоти и пазари». Чл. 21. Таксата се събира от общинска администрация и ОП ”Общински пазари”.  

Р А З Д Е Л   ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги

 

Чл. 22. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат месечни такси, както следва: 1. за целодневни детски градини и детски ясли – 30.00 лв. месечно; 2. за полудневни детски градини                         –   5.00 лв. месечно. (2) Разликата до  пълния размер на калкулираната сума на разходите за такса се дофинансира от собствени приходи на община Велинград за всички деца  поравно. (3) Таксата по чл.22,ал.1 се гласува ежегодно в срок до 45 дена от датата на приемане на бюджета на община Велинград за съответната година при съобразяване с гласувания бюджет. (4) Освобождаване или намаляване на таксата може да се извърши с решение на общински съвет по предложение на кмет на община за срок до една година по подадена молба. 1. категории лица, подлежащи на освобождаване или намаляване на таксата: а) деца на загинал/и родител/и при производствени аварии и/или природни бедствия; б) деца на загинал/и родител/и при изпълнение на служебен дълг; в) деца, настанени в доброволни приемни семейства г) деца с тежки хронични заболявания посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални /оздравителни/ детски заведения или групи. д/деца, на починал/и родител/и, които не са настанени в приемни семейства. (5) Законните представители на децата по чл.22, ал.4, т. „в” прилагат към молбата: 1. документ, че законните представители не са безработни; 2. декларация за доходи на семейството/приемното семейство (6) Децата се освобождават от месечна такса за дните на отсъствие при следните случаи: -при отсъствие в случай на  заболяване и представяне на медицинска бележка. -при ползване на  платен годишен отпуск от родителя/те – до 20 дни, заявено от родителя/те. В случаите на отсъствие по уважителни причини се заплаща месечна такса от 10лв., пропорционално на дните на отсъствие. Директорът предоставя писмен отчет за намаленията по настоящата алинея в Дирекция „Данъци и такси” ведно с заверена от отдел „ОКВ” справка за числеността на групите и прилагана към приходния кочан в Дирекция „Данъци и такси”. (7) При затваряне на детската градина при форсмажорни обстоятелства не се заплаща такса. Чл. 23. (1) Базата за определяне на месечните такси на лицата, ползващи дома за стари хора е реалната издръжка. На същите се оставят не по-малко от тридесет на сто от личните доходи за собствени нужди. (2) Лицата, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане, заплащат месечни такси в размер на съответната издръжка. (3) Ветераните от войните заплащат месечни такси при условията на чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните. (4) Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания. Чл. 24. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. (2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи, включващи раздаването на храната по домовете, разходите за електрическата и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. (3) Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително и случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. (4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. (5) Ветераните от войните заплащат месечни такси при условията на чл.4, т.5 от Закона на ветераните от войните. (6) Лицата, ползващи услуга – храна за непълен месец, заплащат пропорционално дължимата такса в съответствие с броя на дните. Чл. 25. (1)  Определяне на такси за предоставяне на три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, които потребителите заплащат в звеното за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” през период на изпълнение на проект на община Велинград по схема „Помощ в дома ” и ред за предоставяне. (2)  Размерът на таксите се определя на час в зависимост  от месечния доход на лицата, които ползват социалните услуги, както следва: 1. Доход равен или по-нисък от 150,00лв на месец – 0,15 лв/час; 2. Доход от 150,01 лв до 300,00 лв на месец – 0,20 лв./час; 3. Доход от 300,01 лв до 450,00 лв на месец – 0,25 лв./час; 4. Доход от 450,01 лв до 600,00 лв на месец – 0,30 лв./час; 5. Доход над 600,01 лв  – 0,35 лв./час; (3) Лицата, които  не са навършили 18-годишна възраст не заплащат потребителска такса за предоставянето на социални услуги. (4) Таксите се събират от определените със заповед на кмета длъжностни лица  и се внасят по извънбюджетната сметка на община Велинград до 10-о число на месеца,  за който се дължат. (5) При неплащане на потребителската такса в срока по чл.3 договора между община Велинград и лицето, ползващо социалната услуга се прекратява. Чл. 26. (1) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.             (2) След изтичането на срока по ал.1, таксите се събират от длъжностните лица със законна лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (3) Длъжностните лица, събрали такси след срока по ал.1, са длъжни да ги внесен в касата на Община Велинград в деня, следващ деня на събирането им.  

Р А З Д Е Л  ІV

Други местни такси, определени със закон

            Чл. 27. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя таксата се определя от: 1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение; 2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта; 3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл.36,ал.2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България; 4. вида на обекта; 5. възможността за напояване;   Размерът на таксата се определя по формулата: Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол, където: Т –е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя(лв.) СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризирана земя СББ е 2.5; Кплощ – коефициентът за площ на земята, необходима за обекта; Кк – коефициентът за категорията на населеното място; Кпол – коефициентът за поливност;   Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 1. за изграждане на търговски, производствени, складови, административни курортни, туристически и спортни обекти, жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. а) при площ до 1 дка включително – 2.00; б) при площ над 1 до 5 дка включително – 3.00; в) при площ над 5 до 10 дка включително – 4.00; г) при площ над 10 дка – 5.00; 2. за обекти – публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително – вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф. Независимо от размера на площта, която се засяга – 2.00; 3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.   Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: Групи по категория                                       Вид на обекта по т.1              по т.2 -          За земи в землищата на населени места от ІV и V категория                                                    9.00                0.80 -          За земи в землищата на населени места от VІ,VІІ и VІІІ категория                                             6.00                0.50 За линейни обекти коефициентът е 1.00   Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни – 1.00.   (2) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително решение по чл.24,ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ. (3) Размерът на таксата по ал.1 от настоящия член за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от кмета на общината и се отразява в оценителен протокол.Протоколът на комисията, утвърден от кмета на общината, се връчва на инвеститора на обекта или на лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, по реда на АПК. (4) Таксата се заплаща еднократно в едномесечен срок от връчване на оценителния протокол по предходната алинея, но не по-късно от три месеца от съобщаването на решението по чл.24,ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.Решението губи правно действие, когато таксата не е заплатена в тримесечен срок. (5) При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция. (6) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката(трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи. (7) Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4,ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;за засаждане на горски дървесни видове;за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници;за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл.7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. (8) Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост. (9) При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет Велинград за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица се заплаща такса в размер 20 лв.    

Р А З Д Е Л  V

Такси за технически услуги

            Чл. 28. Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. Чл. 29. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата , при предявяване на искането. Чл. 30. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст. Чл. 31. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 1. за издаване на скица за недвижим имот от един план: а) за физически лица: аа) 15,00 лв. бб) 50,00 лв. – при заявяване на издаване до 24 часа. б) за юридически лица: аа) 25,00 лв. бб) 70,00 лв. – при заявяване на издаване до 24 часа. 2. 3а издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: а) за физически лица: 40,00 лв.; при заявяване на издаване до 24 часа – 70 лв. б) за юридически лица: 50,00 лв.; при заявяване на издаване до 24 часа – 100 лв. в) 60лв. – за случаите, в които се иска съгласие от Общински съвет или кмет 3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца а) за физически лица: 5,00 лв. б) за юридически лица: 10,00 лв. 4. За издаване на скица в обхват АЗ или комбинирана – 80 лв. 5. 3а издаване на удостоверения: а) Удостоверение за описание и идентичност -  15,00 лв.; при искане за издаване до 24ч. – 50 лв.; б) удостоверение по §16 от ЗУТ – 300 лв.; в) удостоверение, за описание и идентичност на имот изпълнено за срок от 24 часа:- 50,00 лв.; г) удостоверение за влязло в сила разрешение за строеж по чл.157,ал.2 от ЗУТ- 10лв.; д) удостоверение/протокол за завършена сграда в груб строеж по чл.153, ал.2 от ЗУТ  или степен на завършеност на сграда по чл.181 от ЗУТ- 50 лв.; е) удостоверение за реално определени части от поземлен имот по чл.200 от ЗУТ-10 лв.; ж) удостоверения по чл.200 от ЗУТ за наличие на одобрени инвестиционни проекти за обособяване на реално определени части/дялове от сгради- 20 лв.; з) удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение- 15 лв.; и) процедура по издаване на удостоверение по чл.13,ал.5 от ППЗСПЗЗ /помощен план, заповед, удостоверение/ – 150 лв.; й) заповед и удостоверение за административен адрес –30 лв.; к) удостоверения за вписания в разписните книги- 10 лв. л) удостоверение , свързано с извършване на контролна проверка за озеленяване и компенсаторно залесяване по чл.63от ЗУТ- 20 лв. м) удостоверния по чл.202 от ЗУТ по повод делби на съсобствени сгради, жилища и др.- 50 лв. н) други удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство- 15 лв. 6. заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 5,00 лв 7. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти: а) павилиони, кабини, спирки, РИЕ: аа) на обект до 40м2 : 50,00 лв. бб) за обекти от 40м2 до 60м2 – на обект : 80,00 лв. вв) за обекти над 60м2  – на обект : 120,00 лв. б) всички останали преместваеми обекти: – на един брой: 15 лв. в) за издаване на разрешение за поставяне на павилиони, се внася депозит за възстановяване на терена, върху който са поставени: аа) тротоар от бетонови плочки с височина на бетоновата основа до 20см. – 54.00 лв./кв.м. бб) тротоар от бетонови плочки с височина на бетоновата основа над 20см. – 54.00/2 лв./кв.м. по височината вв) върху земна почва       -  29.00 лв./кв.м. 8.За одобряване на инвестиционни проекти и издаване на  разрешение за строеж: а) за еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,80лв/м2 от РЗП на обекта б) за всички останали жилищни сгради – 2,00 лв./м2 от РЗП на обекта (многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип) в) за всички останали сгради – 3,20 лв./м2 от РЗП на обекта (търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели) г) разрешения за строеж на огради – 0,50лв./м’; д) допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 20лв./м2 РЗП Забележка: за първостепенна улична мрежа- I, II и III, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулация. е) допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 15лв./м2 от РЗП на обекта ж) обекти на надземна инфраструктура /антени, трафопостове и др./ – 1000лв./бр. 8а. за издаване само на разрешение за строеж или само одобряване на инвестиционни проекти, допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществени отклонения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, одобряване на проект – заснемане при изгубени одобрени инвестиционни проекти – 50% от таксата по т.8. 8б. отразяване на забележка в издадено разрешение за строеж на изменения в одобрен инвестиционен проект при несъществени отклонения – 50% от таксата по т.8а, предвидена само за одобряване 8в. Презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред- чл.153,ал.4 от ЗУТ 9.Обявяване на проект, разглеждане (приемане/неприемане) на градоустройствени разработки (ЧИПРЗ,ЧИПУП,РУП,Генплан) от ОЕСУТ, одобряване от Кмет/Общински съвет, съобщаване на акт: а) до три упи (парцела) – 120,00 лв.; б) над три упи (парцела) – 220,00 лв.; в) над един квартал – 300,00 лв.; г) допълнително за случаите на чл.121,ал.1 от ЗУТ /обществено обсъждане/ – наем зала по тарифа +обявление в местен вестник 30лв. + съставяне на протокол 10 лв.; д) за недопуснато приемане и повторно разглеждане от ОЕСУТ – 50 лв.; е) за случаите по чл.16 и 17 в сумата по т.а,б и в не е включена таксата за изготвяне на решение на комисията по чл.210 от ЗУТ. 10. Издаване на разрешение по чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.135 от ЗУТ и допускане на проект: а) до три УПИ – 100,00 лв. б) над 3 УПИ – 120,00 лв. в) над един квартал – 150 лв. 11. издаване на Разрешение за прокопаване  на улични и тротоарни настилки (без депозит за настилката) и зелени площи а) за кабели (ел. И телефонни) -2,50 лв./м’ б)  за водопровод, канализация и топлопровод- 5,00 лв./м’ 12. депозит (гаранция) за възстановяване при прокопаване на обекти Публична общинска собственост, (който се връща след издаване на протокол за възстановяване  по чл.36 т.13 то Наредбата) а) за прокопаване на тротоарни настилки с ширина=25см. – 80,00лв./м’ б) за прокопаване на асфалтова настилка с ширина=25см. – 150,00лв./м’ в) за прокопаване на зелени площи с ширина на изкопа=25см. – 50,00лв./м’ 13. Протокол за възстановяване  на улични платна, тротоари и зелени площи след прокопаване: а) при сградни отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната территория – 20 лв.; б) при аварийни ремонти на подземни мрежи на техническата инфраструктура и подадено писмено уведомление по чл.72,ал.2 от ЗУТ в тридневния срок – 30 лв.; в) при аварийни ремонти на подземни мрежи на техническата инфраструктура и неподадено писмено уведомление по чл.72,ал.2 от ЗУТ в тридневния срок – 50 лв.; г) при линейни подземни обекти: аа) с дължина до1000 м. – 50 лв.; бб) с дължина над1000 м. – 50 лв. за първите 1000м. + 5 лв. за всеки100 м. над1000 м. 14. Становище по искане за промяна предназначението а) на земеделски земи за не земеделски нужди – 50 лв./дка  б) на имоти, попадащи в  Горски Фонд – 70 лв./дка  15. Становище  по §123 от ЗГ за изследване възможността за узаконяване на сгради построени в ДГФ- 0,5лв./м2 16. Предварителна оценка за съответствие (издавана от ЕСУТ по чл.143 ал.3 от ЗУТ) с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта четвърта категория: а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по 20 лв. на метър, но не повече от 2000лв. б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители-500 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях-600лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар-350лв.+ дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория500 лв. +дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им -   450 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); пета категория: ж) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради- 350 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); з)сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. мили с капацитет до 100 места за посетители- 400лв. +дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); и)производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях- 450 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); й) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория- 300 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); к) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория- 300 лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); шеста категория л)строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147от ЗУТ  – 150 лв.  + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.); 17. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация – Акт16 (по чл.177 ал.3 от ЗУТ) на строежите четвърта категория: а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях-  400 лв. на километър, но не повече от 5000лв;  б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители-1200 лв.; в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях- 1000 лв.; г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар- 500 лв.; д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория- 1000 лв.; е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им-800 лв.; 18.  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация-Акт16 (по чл.177, ал.3 от ЗУТ) на строежите. пета категория: а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 500лв.; б) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 м2  или с капацитет до 100 места за посетители – 800 лв.; в) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях -800 лв.; г) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория – 500лв.; д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория 500 лв.; 19.  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация Акт 16(по чл.177 ал.3 от ЗУТ) на строежите шеста категория – строежите по чл. 54, ал. 1 и ал.4 и чл. 147 – 300 лв.; 20. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР – 50 лв. 21. За предоставяне на данни в цифров вид на електронен носител от кадастрален и регулационен план се прилага Тарифа №14 за таксите, събирани в системата на МРРБ. Справките и услугите, получени по изречение първо, включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените данни. 22. За извършване на проверка по чл.159, ал.3 от ЗУТ: а) за сгради със застроена площ до 150 кв.м. – 15 лв.; б) за сгради със застроена площ над 150 кв.м. – 30 лв.; в) за линейни обекти: аа) сградни отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 10 лв.; бб) с дължина до1000 м. – 30 лв.; вв) с дължина над1000 м. – 30 лв. за първите 1000м. + 3 лв. за  всеки 100м. над 1000лв.; 23. За присъствие и подписване по чл.157,ал.2 от ЗУТ: а) за сгради със застроена площ до 150 кв.м. – 15 лв.; б) за сгради със застроена площ над 150 кв.м. – 30 лв.; в) за линейни обекти: аа) сградни отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 10 лв.; бб) с дължина до1000 м. – 30 лв.; вв) с дължина над1000 м. – 30 лв. за първите 1000м. + 3 лв. за  всеки 100м. над 1000лв.; 24. разрешение по чл.43,ал.2 от ЗУТ за места за паркиране- 50лв. Преди издаване на разрешението по чл.43,ал.2 от ЗУТ се заплаща таксата за ползване  на общинска собственост за един брой МПС в размер 150 /сто и петдесет/ лв. годишно за брой години, който е равен на експлоатационния срок на годност на сградата при схема за паркиране, одобрена от ОбС 25. становища за поделяемост на имоти – 50 лв. 26. предложения за изкупуване от общината на поземлени имоти, отредени за изграждане на обекти – ПОС – 50 лв. 27. технически предписания за премахване на строежи 150 лв. 28. решение по чл.193,ал.6 от ЗУТ – 40 лв. 29. заповеди за прокарване на временни пътища, за право на преминаване през чужд поземлен имот, за право на прокарване на мрежи и съоръжения- 50 лв. 30. решение за определяне на обезщетения; решения за определяне на цена на права, решения за определяне на оценки; решение за определяне на пазарна стойност – за всеки вид решение - по 75 лв. 31. разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл.150 от ЗУТ– 150 лв. 32. заверки на справки и геодезически заснемания за картотекирана растителност, необходима за ПУП по чл.63 от ЗУТ – 15 лв. 33. разрешение за отсичане на един брой дърво – 15 лв., ако дървото е в имот публична общинска собственост – 50 лв. 34. заявления до ОбС за допускане на по-големи отклонения от установените по чл.36 от ЗУТ- 50 лв. 35. допускане едновременно изработване, съобщаване и одобряване на ОУП и ПУП- 200лв. 36. допускане изработването на проект за нов ПУП или изменение на ПУП в процес на изработване на ОУП – 30лв. 37. разрешение за изработване на план – извадка от изработван проект за ПУП 20лв. 38. Издаване на заповед с точно индивидуализиране на имота по чл.16,ал.4 от ЗУТ- 30 лв.      39.Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно – хигиенно отношение – 130 лв. Сумата от 130лв. се възстановява, ако сигналът/жалбата са основателни. Таксата от 130 лв. не се събира при обявено бедствено положение в резултат на земетресение с магнитут, надвишаващ нормите за проектиране. - депозит за проектиране на конструктивен проект за укрепване 400 лв. за обекти с РЗП до 250кв.м. и 1500лв. за РЗП над 250 кв.м 40. за извършване на проверка по чл.223,ал.1 от ЗУТ – 80 лв. - депозит за техническа експертиза – 100 лв. Сумата се възстановява на сигнализиращият гражданин, ако сигналът е основателен  на база констативен акт за нарушение и копие на съставен АУАН/ констативен протокол и изпращане в РО “НСК”- Пазарджик. 41. уведомления за премахване на строежи – 2лв. 42. осигуряване на достъп за разрешени проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи във връзка с устройство на територията – 100 лв. 43. издаване на разрешение до реализиране на ПУП, поземлен имот да се използва за открит паркинг, пазар за сергийна търговия, спорни площадки – 50 лв. 44. разрешение по чл.92,ал.2 от ЗУТ за външно изк. осветление на 1 недвижим имот – 70 лв. 45. одобряване на изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради – етажна собственост – 70 лв. 46. заместване на страна за съставяне на актове от главен архитект – 600 лв. 47. издаване на разрешение за продължаване на строителството–чл.224,ал.5, чл.222а,ал.1 – 200 лв. 48. разрешение за временно захранване по съществуващо положение на терен при неприложена първа регулация след учредяване на вещно право – такса, равна на таксата за разрешение за строеж на техническа инфраструктура – 100 лв. 49. разрешение за засипване на мрежи и съоръжения – 20 лв. (2) Срокът за извършване на технически услуги е: 1. скица – 7 дни 2. скица с виза – 14 дни 3. разрешение за строеж – 30 дни, ако не е определен в друг нормативен акт. (3) За извършване на бърза услуга – издаване на скица до 24 часа се заплаща – 50.00лв.  

Р А З Д Е Л  VІ

Такси за административни услуги        

Чл. 32. За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси: 1. за издаване на удостоверение за наследници – 5.00 лв.; 2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена –5,00 лв.; 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт –5.00 лв.; 4. за издаване на дубликат на удостоверение за раждане; на дубликат на удостоверение за граждански брак; повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт; препис – извлечение от акт за раждане; препис – извлечение от акт за граждански брак; копия на актове по гражданско състояние – 5.00 лв.; 5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 5.00 лв.; 6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5.00 лв.; 7. за адресна регистрация; заявяване на постоянен адрес; издаване на удостоверения за постоянен адрес; издаване на удостоверение за настоящ адрес – 5.00 лв.; 8. за заверка на документи, предназначени за чужбина – 15.00 лв.; 9. за всички други видове удостоверения по искане на граждани –5.00 лв.; 10. за преписи от документи- 0.60 лв. на страница; 11. издаване на удостоверение за българско гражданство- 10.00 лв.; 12. удостоверение за сключване  на граждански брак с чужденец в чужбина – 15.00лв.; 13.  за издаване на копие от решение на Общински съвет – 0,70 лв.; 14. за издаване на разрешение за ползване на басейни и водни площи – 15.00 лв.; 15. сключване на граждански брак: а)  в събота и неделя и след 17.00ч. в делнични дни – 50 лв.; б) в рамките на работното време /от понеделник до петък/ в стая №4- 15 лв.; в) изнесен ритуал – 60 лв. 16. издаване на удостоверение за брой родени деца – 5.00 лв.; 17. декларация за припознаване на дете – 5.00 лв.; 18. издаване на удостоверение за вписване в картотечен регистър – 10.00 лв.; 19. заверка на документи – 5.00 лв.; 20. издаване на удостоверение за промяна в данни за постоянен адрес; за промяна на данни в настоящ адрес – 5.00 лв.; 21. приемане на искане и промяна в актове за гражданско състояние – 5.00 лв.; 22. съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина – 20 лв.; 23. възстановяване и промяна на име – 10 лв.; 24. постановяване на предложение за решение за опрощаване на задължения – 25 лв.; 25. предложение за решение за отпускане на пенсия по чл.92 от КСО – 20 лв.; 26. издаване на заповед за ремонтни дейности в сгради в режим на етажна собственост – 90 лв.; 27. искания за остойностяване на подобрения в общински имоти по повод заявления за прихващане – 80 лв.; 28. осигуряване на съдействие по чл.431 от ГПК – 50 лв.; 29. искане за възстановяване или прихващане, както следва: а) до 1000лв. – 15 лв.; б) до 5000лв. – 30 лв.; в) над 5000лв. – 50 лв. 30. искане за разсрочване и отсрочване от Кмет – 90 лв.; 31. искане за разсрочване и отсрочване от Общински съвет -110 лв. Чл. 33. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на: 1. Производство по настаняване под наем : а) за жилищни нужди          – 20лв. б) за нежилищни нужди – 40 лв. 2. таксите за продажби – 3% върху стойността на сделката, но не по- малко от 85лв.; 3. такси при замяна – 3% върху стойността на по-скъпия имот, но не по- малко от 85лв.; 4. таксите при ОПС – 3% върху стойността на отстъпеното право на строеж, но не по- малко от 85лв.; 5. такса за учредяване на други вещни права върху общински имоти-  3% върху стойността, но не по- малко от 130лв.; 6. такса за учредяване на вещни права за общински УПИ, върху които се учредява право на надстрояване, пристрояване за основно застрояване или сгради на допълващо застрояване – 3% върху стойността на отстъпеното право на строеж, но не по- малко от 170лв.; 7. стойността на тръжната документация за търгове и конкурси        се определя със заповед на кмета и се формира по правилата на настоящата наредба при включване на всички разходи; 8. Изготвяне на предварителен договор по чл.15 -17 от Закон за устройство на територията – 95.00лв.; 9. процедури за сключване на договори за аренда – 95лв.; Чл. 34. (1) За разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия се събира такса за издаване на разрешение за упражняване на дейността при спазване на принципи в размери, както следва: 1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината, обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на разрешенията. 2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект лицето подава заявление до кмета на общината, като посочва датата на прекратяване на дейността в обекта и неговото местонахождение. 3. общината възстановява част от платената годишна такса пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява. При сезонна работа, лицето подава заявление до кмета на Общината преди започване на дейността, като посочва периода, през който тя ще се извършва и заплаща годишна такса пропорционална на периода на извършването й. (2) Таксите по ал.(1) се събират за разрешения за: 1. издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия по чл.30,ал./1/  ЗТТИ на търговски обекти, находящи се: а) на територията на Велинград аа) до 20 м2                      – 250лв/год. бб) от 21 м2 до 50 м2       – 280лв/год. вв) над 51 м2                   – 400лв/год. б) в селата аа) до 20 м2                     – 150лв/год. бб) от 21 м2 до 50 м2      – 200лв/год. вв) над 51 м2                   – 250лв/год. 2. в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от  категорията и местата за сядане:  
Категория звезди Места за сядане Такса в лева
5* За всички групи 3 000.00
4* За всички групи 2 000.00
3* До 20 места
От 21 до 50 места Над 50 места   500.00 600.00 700.002*До 20 места От 21 до 50 места Над 50 места   300.00 350.00 400.001*До 20 места От 21 до 50 места Над 50 места   200.00 250.00 300.00Без категория /ведомствени/За всички групи   300.00

Чл. 35.  Определя годишни такси за издаване на разрешение за режим на работа на заведенията за обществено хранене и развлечения съгласно Приложение №1. Чл. 36. Определя размера на таксите събирани в Исторически музей гр.Велинград и извършването на услуги, както следва: 1. такса вход а) граждани – 2,00 лв. б) ученици и пенсионери – 1,00 лв. 2. такса беседа а) на български език – 4,00 лв. б) на чужд език – 6,00 лв. ДЕН ЧЕТВЪРТЪК – безплатен ден за всички български музеи. 3. такса заснемане с видеокамера на обектите от БНТ, кабелни телевизии, медии и др. с търговска цел -от 30,00 лв. до 1000 лв. – с възмезден договор, като договарянето се базира на значимостта на темата и времетраенето на заснемането. 4. такса за изготвяне на исторически справки – 5,00 лв. 5. такса за ксерокопиране и сканиране на документи, съхранявани във фонда на музея -от 0,25лв. до 5,00лв. на страница – според уникалността на документа. 6. такса за ползване на снимковия фонд и негативи – 5,00 лв.   Чл. 37. Такси за други видове услуги:  
по редВид услугаТАКСА1.Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори0.60 лв./стр. 2.Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка10 лв.3.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината8.00 лв./бр.4.Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили20.00 лв./бр. 5.Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика2.50 лв./бр.6.Отменя стари такси по т.8 7.Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали50.00 лв./бр.8.Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метали10.00 лв./бр.9.За издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство20.00 лв./год.10.Издаване на удостоверение за данъчна оценка в определения от ЗМДТ срок- 14 дневен срок 7.00 лв./бр.11.Издаване на удостоверение за данъчна оценка до края на следващия работен ден, считано от датата на подаване на молбата20 лв./бр.12.Издаване на удостоверение за декларирани данни2.0 лв./бр.13.Всички останали удостоверения, не посочени в точки от 13 до 15, които се издават от дирекция “Данъци и такси”1.00 лв./бр.14.За заверка на документи0,50 лв./стр.15.Молби-декларации за обстоятелствена проверка25.00 лв.16.Такса за притежаване на куче – годишна и се внася еднократно при регистрация на кучето10.00 лв. 17.Разрешение за режим на работа на компютърна зала или интернет клуб, както следва: а/дневен режим на работа от 6.00ч. до 22.00ч за 1 брой компютър годишно; б/денонощен режим на работа за 1 брой компютър годишно. Таксата е годишна и се внася еднократно до 31 март на текущата година.   6.00 лв.   12.00 лв.18.Документ по предложения на основание чл.66 ЗС във връзка с чл.33 от ЗС100 лв. 19.Разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по чл.32 от ЗОСИ1.00 лв./бр.20.Маркиране на дървесина на корен на куб.м. по чл.32 от ЗОСИ с общинска марка, както следва: а/едра б/средна в/дребна г/дърва   1.00 лв. 1.20 лв. 1.40 лв. 1.40 лв.21.Маркиране на дървесина  на куб.м. в лежащо състояние по чл.32 от ЗОСИ с общинска марка, както следва: а/едра б/средна в/дребна г/дърва   0.30 лв. 0.40 лв. 0.50 лв. 0.40 лв.22.Издаване на превозен билет2.00 лв.23.Прием и обработка на декларации5.00 лв.24.Копие на данъчна декларация1.00 лв. на страница25.Такси за частни съдебни изпълнители: а) издаване на удостоверение за декларирани данни б) предоставяне на копие от данъчна декларация     в) съобщения на табло за обяви - 5.00 лв. - 5 лв. и по 1.00 лв. за заверено копие на страница - 3.00 лв. на страница26.Регистриране на транспортно средство с животинска тяга15.00 лв.27.Отписване на имот от актовите книги за общинската собственост5.00 лв.28.Заверка на регистър на настанени туристи и на реализирани от тях нощувки20.00 лв.29Определяне на маршрут при транспортиране на строителни отпадъци30.00 лв.30.Обявяване на табло за обяви на документи на съдия – изпълнител0.50 лв./стр.31.Такси за минерална водаПо Решение №96/2012г.     Чл. 38. Определя такси, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, съгласно таблица Приложение №2.          

Р А З Д Е Л  VІІ

Такси за гробни места

            Чл. 39. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва : 1. за ползване на единично гробно място до 15 години – 12.00 лв. 2. за ползване на единично гробна място за вечни времена – 60.00 лв. 3. за ползване на семейни гробни места до 15 години– 25.00 лв. 4. за ползване на семейни гробни места за вечни времена – 110.00 лв.             (2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто.                                                                                                                                                               

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛУГИ

 

Р А З Д Е Л   VІІІ

Погребални услуги

            Чл. 40. (1) Изкопаване и заравяне на гробно място – 20 лв. (2) Извозване от дома на покойника до гробищен парк – 5 лв. (3) Цена на ковчег и кръст – 35 лв. (4) С решение на кмет на община може да се предостави помощ за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, изразяваща се в осигуряване на услугите за издаване на смъртен акт, 5 некролога, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба.                                                           

Р А З Д Е Л   ІХ

Услуги извършвани от Общинско радио

 

Чл. 41. (1) Определя тарифа за излъчване на рекламни спотове в програмата на Общинско радио във времето от 11:00 до 12:00 и от 15:00 до 16:00 часа, както следва:
 1. за излъчване в зависимост от времетраенето:
а) от 15 до 20 секунди – 2.00 лв. б) от 21 до 30 секунди – 2.50 лв. в) от 31 до 45 секунди – 3.00 лв. г) от 46 до 60 секунди – 3.50 лв. д) от 61 до 1 мин. и 20 секунди – 4.00 лв е) за излъчване на малки обяви до 15 секунди – 1.50 лв. ж) за музикален поздрав – 2.00 лв. з) за излъчване на рекламен репортаж – за 1 минута – 4.00 лв. (2) Промени в посочените цени се прилагат в следните случаи:
 1. за излъчване на рекламен спот под шапка на рубрика – + 50%
 2. във фиксирано време – + 50%
 3. за фиксирано място в рекламен блок – + 30%
 4. за излъчване на рекламен спот в определена рубрика – + 30%
 5. при закупуване от рекламодателя и за излъчване в други медии на изработен в Общинско радио рекламен спот се договарят и заплащат авторски права по Закона за авторското право.
(3) За изработване на рекламен спот /клип/ 1. до 30 секунди – 40.00 лв. 2. до 60 секунди – 60.00 лв. (4) За запис на рекламен текст с музикален фон: 1. до 30 секунди – 20.00 лв. 2. до 60 секунди – 30.00 лв. 3. за изработване на рекламен репортаж /радио/ – 40.00 лв. (5) Отстъпки от цените за обем
 1. за реклами с цена над 200.00 лв. – 3%
 2. за реклами с цена над 300.00 лв. – 5%
 3. за реклами с цена над 700.00 лв. – 7%
(6) Определя цени за ползване на “Кабелно радио Велинград”: 1. годишна цена на един брой радиоточка за домашни абонати в размер – 4 лв. 2. за служебни абонати – 15 лв. 3. инсталационна цена – 5 лв.  

Р А З Д Е Л  Х

Други видове услуги и цени за тях

 

Чл. 42. (1) Цена за ползване на бунгало в Почивна база – Поморие, която е в размер на: 1. 3,50 лв. /три лева  и петдесет стотинки/ на ден, на легло без ДДС за служители на Общинска администрация, кметствата и звената към нея. 2. 6,50 лв. / шест лева  и петдесет стотинки / на ден, на легло без ДДС за граждани. (2) Цената се заплаща предварително в касата на Община Велинград. Чл. 43. (1) Цени за други видове услуги с ДДС. 1. безсрочно депониране на общински терен на строителни и не опасни производствени отпадъци, за които няма лицензионен режим – 2.00 лв./м2 + отчислението по 71е и 71а от Наредба 14/2010г. и ПМС 207/2010г.; 2. безсрочно депониране на общински терен на земни маси – 1.00 лв./м2 + отчислението по 71е и 71а от Наредба 14/2010г. и ПМС 207/2010г. (2) Цена на документация за участие в обществена поръчка с ДДС: 1. формат А4 – 0.10 лв. на страница, двустранно 0.15 лв.; 2. формат А3 – 0.20 лв. на страница, двустранно 0.25 лв.; (3) Предоставяне на чул за транспортно средство с животинска тяга – 3 лв. Чл. 44. Цени на  ОП “Туристически информационен център” Велинград (1)   Факс услуги: 1. получаване на факс съобщения от страната и чужбина – 0.50 лв. на страница 2. изпращане на факс съобщения – според следното разпределение по зони в страната – 0.70 лв. на страница /до 1 мин./ 0.05 лв. за всяка просрочена секунда. а) 1-ва зона – Гърция, Македония, Румъния, Турция, Сърбия – 1.20 лв. на страница, /до 1 мин./ 0.05 лв. за всяка просрочена секунда б) 2-ра зона – Австрия, Азорски острови, Албания, Андора, Балеарски острови, Беларус, Белгия, Босна, Херцеговина, Ватикана, Великобритания, Германия, Гибралтар, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мадейра, Молдова, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, Сан Марино, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватско, Чехия, Швеция, Швейцария – 2.00 лв. на страница, /до 1 мин./ 0.05 лв. за всяка просрочена секунда. в) 3-та зона – Алжир, Армения, Грузия, Израел, Канада, Кипър, Либия, Малта, Мароко, САЩ, Тунис, Япония – 2.70 лв. на страница, /до 1 мин./ 0.05 лв. за всяка просрочена секунда г) 4-та зона – Всички останали страни 3.20 лв. на страница, /до 1 мин./ 0.05 лв. за всяка просрочена секунда д) Поръчка на факс за международни линии – 1.00 лв. (2) Копирна услуга:
 1. формат А4 – 0.08 лв. на страница, двустранно 0.15 лв.
 2. формат А3 – 0.15 лв. на страница, двустранно 0.30 лв.
(3) Принтиране на текст
 1. черно-бяло копие едностранно А4 – 0.10 лв., А3 – 0.20 лв.
 2. цветно копие едностранно – от 0.60 до 1.80 лв. на страница
(4) Набор на текст: 1. експресно /до 24 часа /         – 2.00 лв. на страница 2. набор латиница                     – 3.00 лв. на страница 3. до 3 дни –                        - 1.50 лв. на страница 4. набор латиница /експресно/ – 4.00 лв. на страница 5. таблица , диаграма – 2.00 лв. на страница (5) Сканиране на
 1. снимка / без обработка/     – 0.50 лв. на страница
 2. документ / без обработка/ – 0.50 лв. на страница
 3. обработка на сканирано изображение – в зависимост от сложността
(6) Запис върху CD 1. до 150 МB          – 0.70 лв. 2. презапис на CD – 1.00 лв. 3. до 500 МВ          – 1.00 лв. 4. запис на дискета – 0.20 лв. 5. над 500 МВ – 1.20 лв.                                                                6. конвертиране  на формати и други – в зависимост от сложността (7) Ползване на “Компютърна зала за консултации”
 1. Ползване на компютър без консултант – 1.00 лв. на час
 2. Ползване на консултанстски услуги по стандартна тема /Windows, MS Office, Internet, създаване на e-mail, изпращане на e-mail/ – 4.00 лв. на час
 3. Ползване на специални консултантски услуги  – със заявка и договаряне
(8) Изработване на презентации – от 3.00 лв. до 6.00 лв. на слайд с материали на клиента (9) Наем конферентна зала  -10.00 лв. на час, с отопление – 15.00 лв.на час (10) Организиране на кафе-паузи, коктейли, презентации – от 10.00 до 100.00 лв. в зависимост от изискванията. (11) Подвързване 1. спирала малка     до   50 стр. –   1.50 лв. 2. спирала голяма   до 145 стр. –    2.00 лв. 3. спирала средна    до   90 стр. –   1.70 лв. 4. лайсна –                                           -         1.10 лв. 5. спирала над 145 стр. –                – 2.50 лв. (12) Ламиниране 1. формат А4                                       – 1.50 лв. 2. формат 80/111 мм                           – 0.80 лв. 3. формат А5                                       – 1.00 лв. 4. формат 54/86 мм                             – 0.80 лв. 5. формат А6                                        – 0.80 лв. (13) Използване на гилотина – от 0.10 до 1.50 лв. на лист (14) Изготвяне на информационни, учебни и проектни документи и материали - минимум 3.00 лв. на страница – в зависимост от сложността и изискванията (15) Справка за здравна осигуровка -  0.50 лв.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. За не спазване разпоредбите по тази Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 20.00лв  до 2000.00лв, а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100.00лв до 5000.00лв. Чл. 46. (1) Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на ЗАНН. (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от:
 1. определени от кмета длъжностни лица от общинска администрация Велинград;
2. служители на МВР (3)  Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен от него заместник кмет. Чл. 47. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по  реда на Закона за административните нарушения и наказания.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

  §1. По смисъла на тази наредба     използваните термини в чл.36,т.8 «За одобряване на инвестиционни проекти и издаване на  разрешение за строеж» включват всички случаи, при които се извършва строителство /ново строителство, основни ремонти, преустройства и т.н./, за които е изискуемо действие от главен архитект- одобряване или издаване на разрешение §2. По смисъла на тази наредба «експлоатационен срок на годност на сградата» се определя на база конструктивно технологическите й характеристики по реда на приложението към чл.2 от Наредба за амортизационните норми. §3. Таксата по чл.19, ал.7, б.»г» е такса, която се събира при подадено заявление, в което се иска ползваното паркомясто да е единствено и само за подалия заявлението, а зонирането е съгласно Заповед №126/31.01.05г.    

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/24.04.08г./

§1. В Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград в чл.8.1. заличавам текст, както следва: «по утвърдена тарифа на ОбС» Цифрата «200» в чл.8.1 да се чете «5000» §2. С влизането в сила на чл.50 и чл.51 се отменя Решение №159/18.07.2001г. на ОбС Велинград §3. Наредбата влиза в сила три дни след публикуване в местен вестник. §4. Таксите по чл.19, ал.7, влизат в сила четиринадесет дни след постановяване на акт на Общински съвет – Велинград за приемане на зони и схема за паркиране. Таксите по чл.19, ал.7, б.»г» влизат в сила три дни след публикуване в местен вестник.    

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/29.01.09г./

§1. За 2009г. Общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009г. Когато в този срок Общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година. /решение №14 от 29.01.09г./      

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/27.01.2011г./

§2. (1).Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.    

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

/26.07.2012г./

§1. Отмяната на чл.8,ал.2 влиза в сила, считано от 01.01.2013г. §2. Изменението на чл.42,ал.1 влиза в сила, считано от 01.01.2013г. §3. Отменя раздел VІІ „Други местни такси определени със закон” и чл.60 в Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на Общински съвет гр. Велинград. §4. Наредбата се издава на основание чл.9 от Закон за местните данъци и такси.             Наредбата е  актуализирана с решения: №161/06.08.2003г.; №87/16.04.04г., №131/19.05.04г.; №132/19.05.04г.; №133/19.05.04г.; №175/24.06.04г.; №176/24.06.04г.; №294/30.09.04г.; №424/16.12.04г.; №8/27.01.05г.; №9/27.01.05г.; №189/29.06.05г.; №190/29.06.05г.; №191/29.06.05г., №274/04.10.05г., №45/26.01.06г.; 139/30.03.06г.; №148/27.04.06г.; №151/27.04.06г.;  №189/25.05.06г.; №316/29.08.06г.;  №326/28.09.06г.; №450/21.12.06г.; №8/25.01.07г.; №9/25.01.07г.; №46/21.02.07г.; №270/27.07.07г.; №22/14.02.08г.; №23/14.02.08г.; №101/26.02.08г.; №187/24.04.08г.; №387/24.09.08г.; №14/29.01.09г.; №200/30.09.10г.; №7/27.01.11г.; №8/27.01.11г.;№299/26.07.12г.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/                                                                           Приложение №1 към чл. 35 «Годишни такси за издаване на разрешение за режим на работа на заведенията за обществено хранене и развлечения»    
Вид
на заведенията за обществено хранене и развлечениядо 20 МЕСТА ЗА СЯДАНЕот 21 до 50 МЕСТА ЗА СЯДАНЕот 51 до 100 МЕСТА ЗА СЯДАНЕРАЗРЕШЕНИЕ   ЗА   РЕЖИМ   НА   РАБОТАДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенІ.Ресторанти30 лв.40 лв.50 лв45 лв.60 лв.75 лв60 лв.80 лв.100 лв.1. Класически30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.2.Специализирани30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.3. Ресторант с българска кухня30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.4. Гостилница30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.5. Атракционно- тематични30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.ІІ.  Заведения      за  бързо обслужване20 лв.30 лв.40 лв30 лв.45 лв.60 лв40 лв.60 лв.80 лв1. Снек-бар20 лв.30 лв.40 лв.30 лв.45 лв.60 лв.40 лв.60 лв.80 лв.2. Фаст-фууд20 лв.30 лв.40 лв.30 лв.45 лв.60 лв.40 лв.60 лв.80 лв.3. Бистро20 лв.30 лв.40 лв.30 лв.45 лв.60 лв.40 лв.60 лв.80 лв.4. Пицария20 лв.30 лв.40 лв.30 лв.45 лв.60 лв.40 лв.60 лв.80 лв.5. Топли закуски20 лв.30 лв.40 лв.30 лв.45 лв.60 лв.40 лв.60 лв.80 лв.ГОДИШНИ  ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯВид на заведенията за обществено хранене и развлечениядо 20 МЕСТА ЗА СЯДАНЕот 21 до 50 МЕСТА ЗА СЯДАНЕот 51 до 100 МЕСТА ЗА СЯДАНЕРАЗРЕШЕНИЕ   ЗА   РЕЖИМ   НА   РАБОТАДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенДневен от 06.00 до 23.00Нощен от 23.00 до 06.00Дено-нощенІІІ. Питейни       заведения25 лв.35 лв.45 лв35 лв.50 лв.65 лв50 лв.70 лв.90 лв1. Кафе-Аперитив25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.2. Винарна25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.3. Пивница (Кръчма)25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.4. Бирария25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.5. Бюфет25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.ІV. Кафе -сладкарница25 лв.35 лв.45 лв35 лв.50 лв.65 лв50 лв.70 лв.90 лв1. Кафе - сладкарница25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.2. Сладоледен салон25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.3. Кафе-игри (Кафене)25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.4. Кафетария25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.5. Чайна25 лв.35 лв.45 лв.35 лв.50 лв.65 лв.50 лв.70 лв.90 лв.V. Барове30 лв.40 лв.50 лв45 лв.60 лв.75 лв60 лв.80 лв.100 лв.1. Дневни барове30 лв.40 лв.50 лв45 лв.60 лв.75 лв60 лв.80 лв.100 лв.1.1. Бар-фоайе30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.1.2. Бар спортен център-Басейн30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.1.3. Млечен бар30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.2. Нощни барове30 лв.40 лв.50 лв45 лв.60 лв.75 лв60 лв.80 лв.100 лв.2.1. Бар-вариете30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.2.2. Казино30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв.2.3. Дискотека30 лв.40 лв.50 лв.45 лв.60 лв.75 лв.60 лв.80 лв.100 лв. Приложение №2 към чл. 38 «Такси, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост»    
по ред  Н А И М Е Н О В А Н И Е  Мярка  Цена (лв.)І.   БИЛКИ   В   СУРОВО   СЪСТОЯНИЕ1.Г Р У Д К И,   К О Р Е Н И,   К О Р Е Н И Щ А1.1.Божур, Иглика, Лудо биле, Ранилист, Решетка, Ягода горска кг 0,091.2.Кукуряк, Папрат мъжка, Папрат сладка, Чемерика кг 0,071.3.Бъзак, Гръмотрън, Синя жлъчкакг0,021.4.Глухарче, Девесил, Оман чер, Пищялка, Чобанка кг 0,011.5.Другикг0,032.Л  И  С  Т  А2.1.Мечо гроздекг0,082.2.Боровинка червена и черна, Лудо билекг0,042.3.Бръшлян, Чобанкакг0,032.4.Глог, Живовляк, Леска, Липа, Люляк, Оман чер, Ягода горска кг 0,022.5.Бреза, Върба, Къпина, Лопен, Малина, Подбелкг0,012.6.Другикг0,033.С  Т  Р  Ъ  К  О  В  Е3.1.Блатно кокичекг0,103.2.Горицвет, Лазаркинякг0,083.3.Гълъбови очички, Зайча сянка, Залист бодлив, Лечебен исоп, Прозориче жълто, Шапиче, кг 0,053.4.Зимзелен, Лудо биле, Ранилист, Теменуга миризлива, Чубрица планинска кг 0,043.5.Дяволска уста, Кантарион жълт, кантарион червен, Мащерка, Очанка, Риган обикновен кг 0,033.6.Великденче, Върбинка, Жаблек, Златна пръчица, Изсипливче, Камшик, Лепка, Медуница, Миши уши, Пача трева, Пелин обикновен, Подъбиче бяло, Подъбиче червено, Пчелник, Равнец бял   кг   0,023.7.Врабчови чревца, Вратига, Глухарче, Еньовче, Змийско мляко, Имел бял, Комунига жълта, Мокреш, Оман чер, Росопас, Теменуга трицветна, Хвощ кг 0,013.8.Другикг0,034.Ц  В  Е  Т  О  В  Е4.1.Липакг0,104.2.Божур, Игликакг0,054.3.Метличина, Паричка, Подбел, Ралица, Слез, Тъжник блатен кг 0,034.4.Акация бяла, Бъзкг0,024.5.Вратига, Глог, Равнец бялкг0,014.6.Другикг0,035.П  Л  О  Д  О  В  Е5.1.Боровинка червена и черна, Хвойна червенакг0,155.2.Хвойна сибирскакг0,105.3.Кисел трън, Къпина, малинакг0,045.4.Бъз, Глог, Конски кестен, Киселицакг0,025.5.Бъзак, Трънкакг0,015.6.Другикг0,036.С  Е  М  Е  Н  А6.1.Есенен минзухаркг0,156.2.Другикг0,087.П  Ъ  П  К  И7.1.Странични борови връхчетакг0,157.2.Бяла бреза, Черна тополакг0,107.3.Другикг0,088.К  О  Р  И8.1.Мъждрян, Ясен,кг0,208.2.Зърнастец, Кисел трън, Лескакг0,108.3.Върбакг0,058.4.Дъбкг0,038.5.Брезакг0,028.6.Другикг0,039.Л  И  Ш  Е  И9.1.Исландски лишейкг0,1010.В О Д О Р А С Л Икг0,30ІІ. ГЕНЕТИЧЕН  МАТЕРИАЛ  ЗА  КУЛТИВИРАНО   ОТГЛЕЖДАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО  ПРИ  ЛАБОРАТОРНИ  УСЛОВИЯ,  ЗА  СЪЗДАВАНЕ  НА  КОЛЕКЦИИ  ИЛИ  ЗА  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА  ДРУГИ  МЕСТА  В  ПИРОДАТА1.ОТ  ЗАЩИТЕНИ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ1.1.Плодове100 г20,001.2.Семена100 г50,001.3.Резницибр.2,002.ОТ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ  ПОД  СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ  НА  ОПАЗВАНЕ  И  ПОЛЗВАНЕ2.1.Луковици, Грудки, Коренищабр.1,002.2.Плодове100 г5,002.3.Семена100 г10,002.4.Резницибр.0,503.ОТ  ДРУГИ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ3.1.Луковици, Грудки, Коренища от всички видове, с изключение но описаните бр. 0,103.2.Лук (всички видове), Перуника (всички видове)бр.0,203.3.Ботурче есенно (Есенна циклама)бр.1,003.4.Плодове100 г2,003.5.Семена100 г5,003.6.Резницибр.0,10  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply