РЕШЕНИЕ №300

ОТНОСНО: Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на УПИ №ІV-общ. в кв.5 по плана на с.Магерово, кметство Абланица, Община Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с
 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиран поземлен имот УПИ №ІV /четири-римско/-общ. в кв.5 /пет/ с площ 774кв.м. /седемстотин седемдесет и четири кв.м./ по плана на с.Магерово, кметство Абланица, Община Велинград в размер на 3096лв. /три хиляди деветдесет и шест лева/ без ДДС.

2.Избира комисия в състав:

………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 14 от дневния ред, по вх.№632/04.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply