Наредба за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Велинград

Раздел І

Общи положения

 

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, условията и редът за провеждане на обществено обсъждане на общински проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг, както и такива, касаещи устройството на територията на община Велинград, редът за провеждане на обществено обсъждане при приемане на нормативни актове .

Чл.2 Тази наредба цели:

1. осигуряване на прозрачност в процедурата по приемане на решения от общинския съвет;

2. информираност на местната общност за процедурите за участие във вземането на решения от местната власт и осигуряване на свободен достъп до тях.

3. Да се използват по-ефективно ресурсите и знанието, намиращи се извън общинските служби, за постигане на по-високо качество на обитаване

Чл.3  Чл. 3  (1) На обществено обсъждане подлежат:

1. Проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на  общинския бюджет.

2. Общински проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг.

3. Общият устройствен план,

4. Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП,

5. Проектите за изменение на ОУП,

6. Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси.

(2) С решение на Общинския съвет могат да се провеждат обществени обсъждания и за други значими проекти, касаещи устройството и застрояването на територията, във всички етапи на разработката.

Чл.4. Общественото обсъждане на Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси се осъществява въз основа на заповед издадена от Кмета на Общината.

Чл. 5. Общественото обсъждане на Общия устройствен план (ОУП), Рамковата програма за прилагане на ОУП, Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП и Проектите за изменение на ОУП се осъществява въз основа на заповед, издадена от Главния архитект

Чл.6 Тази наредба не се прилага за публично/обществено обсъждане, когато редът и условията за провеждането му са предвидени в отделен нормативен акт.

 

Раздел ІІ

Ред за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет

Чл.7. (1)  Кметът на Общината организира публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, като публикува в местен всекидневник и в официалната електронна страници на Община Велинград и Общински съвет обява, съдържаща:

 1. Датата, началния час и мястото на провеждане на обсъждането;
 2. Дневния ред на обсъждането;
 3. Основните показатели на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет;
 4. Адрес на официалната електронна страница на Община Велинград и електронната страница на Общинския съвет и мястото в общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет.
 5. Адрес на електронна поща, на който гражданите могат да се изпращат становища и предложения по отчета и проекта на бюджет.

(2) Обявата се поставя и на информационните табла в сградите на Община, районните администрации и кметствата.

(3) Оповестяването по ал.1 и ал.2 се извършва най – малко 7 дни преди насрочената датата на публичното обсъждане.

(4) Пълните текстове на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет се публикуват в официалните електронни страници на Община Велинград и Общински съвет и се предоставят за ползване на хартиен носител на достъпно за гражданите място в сградата на Общината.

Чл.8 Кметът на Община Велинград отправя писмени покани за участие в обсъждането до синдикални и бизнес организации, неправителствени организации и др. юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

Чл.9 Становища и предложения по проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път на адреса, посочен в поканата за публичното обсъждане.

Чл.10 Публичното обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще протече и продължителността на изказванията.

Чл.11 Обсъждането протича при следния дневен ред:

1. Изложение от кмета на общината за основните показатели на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет и на проекта на общинския бюджет:

-         Общо финансово състояние на общината;

-         Основни приоритети на бюджетната политика на общината;

-         Изпълнение и проект на общинските приходи – трансфери от държавния бюджет и собствени приходи по видове;

-         Изпълнение и проект на разходната част на общинския бюджет по отделни дейности;

-         Изпълнение и проект на инвестиционната програма на общината;

-         Изпълнение и проект на мерките и дейностите от общинските програми/фондове;

-         Състояние на общинския дълг.

2. Обсъждане на отчета на бюджет и проекта на бюджет с присъстващите представители на местната общност.

Чл.12 Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.

Чл.13 За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 6 се прилагат към протокола.

Чл.14 Протоколът от обсъждането се прилага като неразделна част от проекта на бюджет и при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.15 Протоколът от обсъждането се публикува в официалните електронни страници на общината и общинския съвет и се предоставя за ползване на гражданите на хартиен носител на достъпно място в сградата на общината.

 

Раздел IІ

Ред за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционни проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг

Чл.16 Кметът на общината оповестява проекта/проектите, който ще се финансира с дългосрочен дълг чрез покана за обществено обсъждане, отправена до местната общност.

Чл.17 Поканата съдържа:

 1. Датата, началния час и мястото на общественото обсъждане;
 2. Общите параметри на проекта/ проектите, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен дълг – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване;
 3. Адрес на официалната електронна страница на Община Велинград и мястото в общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на технико-икономическа обосновка на проекта/ проектите и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/ проектите;
 4. Адрес на електронна поща, на който могат да се изпращат становища и предложения по проекта/ проектите.

Чл.18 (1) Датата на общественото обсъждане на проекта/ проектите се насрочва най – малко един месец преди разглеждането на предложението за поемане на дългосрочен дълг от общинския съвет.

(2) Поканата за обществено обсъждане се публикува най-малко 7 дни преди насрочената дата за провеждане на общественото обсъждане.

(3) Поканата се публикува в местен всекидневник, в официалната електронна страница на общината и се поставя на информационните табла в сградите на общината.

(4) Заедно с поканата по чл.17 кметът на общината публикува в официалната електронна страница на общината технико-икономическа обосновка на проекта/ проектите и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/ проектите и предоставя текстовете на технико-икономическа обосновка и социално-икономически анализ за ползване от гражданите на достъпно място в сградата на общината.

Чл.19 Кметът на общината отправя покани за участие в обсъждането до синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват  дейност  или  ползват  услуги  на  територията  на  общината.

Чл.20 Становища и предложения по проекта/ проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

Чл.21 Общественото обсъждането се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще протече, и продължителността на изказванията.

Чл.22 Общественото обсъждане се провежда при следния дневен ред:

 1. Представяне от кмета на общината на проекта/ проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг;
 2. 2.     Обсъждане на проекта/ проектите с присъстващите представители на местната общност.

Чл.23 Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.

Чл.24 За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 20 се прилагат към протокола.

Чл.25 Протоколът се прилага като неразделна част от  предложението за поемане на дългосрочен дълг по чл.13 от Закона  за общинския дълг.

Чл.26 Протоколът се публикува в официалната електронна страница на общината и се предоставя за ползване на хартиен носител от гражданите на достъпно място в сградата на общината.

Раздел III

Ред за провеждане на обществено обсъждане при приемане на нормативни актове от общинския съвет

Чл.27 Обществено обсъждане може се проведе преди приемането от общинския съвет на нормативни актове.

Чл.28 Общинския съвет приема решение, с което определя датата, началния час и мястото на провеждане на обществено обсъждане на проекта на нормативен акт и определя служители, които да организират обсъждането.

Чл.29 (1) Лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на новия нормативен акт се уведомяват от служителите, организиращи обсъждането, по следния ред:

 1. проектът и мотивите към него се изпращат до представителните организации на тези лица;
 2. проектът и мотивите към него се публикуват в официалните електронни страници на общината и общинския съвет;
 3. проектът и мотивите към него се предоставя за ползване на хартиен носител на достъпно за гражданите място в сградата на общината.

Чл.30 Общинският съвет публикува покана за обществено обсъждане в местен всекидневник, в официалната електронна страница на общината и общинския съвет. Поканата се поставя и на информационните табла в сградите на общината .

Чл.31 Поканата за обществено обсъждане се публикува най-малко  7 дни  преди  насрочената датата  за провеждане на обсъждането.

Чл.32 Председателят на общински съвет отправя покани за участие в обсъждането до синдикални и бизнес организации, неправителствени организации и други юридически  лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

Чл.33 (1) Становища и предложения по проекта на нормативен акт, могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път.

(2) Срокът за даване на становища, предложения и възражения по проекта на нормативен акт е не по- кратък от един месец

Чл. 34 Обсъждането се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще протече и продължителността на изказванията.

Чл. 35 Общественото обсъждане се провежда при следния дневен ред:

 1. представяне на проекта на нормативен акт от вносителя ;

2. обсъждане на проекта на нормативен акт с присъстващите представители на местната общност.

    Чл.36 Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.

Чл.37 За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 33 се прилагат към протокола.

 Чл.38 Протоколът се прилага, като неразделна част към доклада, с който проектът на нормативен акт е внесен за разглеждане от общинския съвет.

Чл.39 Протоколът се публикува в официалната електронна страница на общинския съвет и се предоставя за ползване от гражданите на хартиен носител в достъпно място в сградата на  общината.

Чл.40 Редът за провеждане на обществено обсъждане по този раздел се прилага и за обществено обсъждане на проекти на стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, приемани от общинския съвет.

Раздел IV

Провеждане на обществено обсъждане от Кмета

Чл.41. Общественото обсъждане на проектите по чл. 4 от Наредбата, се извършва след съгласуването им по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ.

Чл.42. (1) За провеждането на обществено обсъждане на проектите по чл. 4 от Наредбата, Кметът на общината издава заповед, която се оповестява в местен всекидневник и на официалния уеб сайт на общината.

Чл.43. (1) Със заповедта се определя:

1. Часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на проекта.

2. Времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето.

3. Местото на което се намира проектът и лицето, което е упълномощено със заповед на Кмета да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.

4. Часът, датата и мястото, където ще се проведе обществената дискусия

(2) Към заповедта се прилага кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан.

Чл.44. (1) Писмените становища се адресират до Кмета на общината и се предават в деловодството на общинска администрация.

(2) Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

(3) Постъпилите писмени становища се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета, която изготвя обобщаващ доклад.

Чл.45. (1) Становищата могат да съдържат

1. Общ коментар

2. Конкретни мотивирани предложения за промяна

3. Доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

Чл.45. (1) За приключване на Общественото обсъждане се провежда дискусия, на която се представя доклада на комисията по чл.44(3) от Наредбата. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипите, разработили проекта.

(2) По време на провеждане на дискусията се води стенограма и протокол, които се прилагат към документацията на Общественото обсъждане.

Раздел V

Провеждане на обществено обсъждане от Главния Архитект

Чл. 46 (1) Преди провеждането на обществено обсъждане се извършва професионална оценка на програмите и проектите, посочени в чл. 3 т.4,5,6,7 от Наредбата, чрез представяне на писмени становища от компетентните органи, а по преценка на Главния архитект и от представители на други сдружения и организации.

(2) Главният архитект уведомява писмено председателите на съсловните и професионалните организации за датата и мястото на представянето на плана, програмата или проекта и за лицето, което е упълномощено с негова заповед, да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.

(3) Председателите на сдруженията и организациите по чл. 46 (1), изпращат на Главния архитект писменото си становище в 14 дневен срок от датата на представяне на разработките.

(4) Становището се представя на постоянната комисия по устройство на територията към Общински съвет, която се произнася в 14-дневен срок от приключване на процедурата по предходната алинея. В случай на неодобрение, Главният архитект връща плана или програмата за отразяване на забележките и отстраняване на пропуските.

Чл.47. За провеждането на обществено обсъждане, Главният архитект издава заповед, която се оповестява в местен всекидневник и на официалният уеб сайт на общината.

Чл.48. (1) Със заповедта се определя

1. Часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на плана, програмата или проекта.

2. Времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето.

3. Местото на което се съхранява разработката и лицето, което е упълномощено със заповед на Главния архитект да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.

(2) Към заповедта се прилага

1. Кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан.

2. Становищата по чл. 46 (3)

Чл.49 (1) Писмените становища се адресират до Главния архитект и се предават в деловодството на общината.

(2) Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

(3) Постъпилите писмени становища се систематизират от комисия назначена с отделна заповед на Главния архитект, която изготвя обобщаващ доклад.

Чл.50 Становищата могат да съдържат

1. Общ коментар

2. Коментари по отделни пунктове

3. Конкретни мотивирани предложения за промяна

4. Мотивирани алтернативни решения.

5. Доказателства за пропуснатите ползи от не въвеждането на други варианти.

Чл.51 (1) За приключване на Общественото обсъждане Главният архитект издава заповед, с която определя мястото, датата и часа за провеждане на дискусия, на която се представя доклада на комисията по чл. 49 (3) от Наредбата. Заповедта се оповестява в местен всекидневник и на официалният уеб сайт на общината. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, представителите на съсловните и професионални организации и екипите, разработили плана, програмата или проекта.

(2) По време на провеждане на дискусията се води стенограма и протокол, които се прилагат към документацията на Общественото обсъждане.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се приема на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.11, ал. 6 и чл. 30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, чл.121 ал.1, чл.127 ал.1 във връзка с чл.22, ал.4 и чл. 62 ал.3 от Закона за устройство на територията, както и чл.2а от Закона за нормативните актове.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                         /М.Джамбаз/

 

Приложение 1

Протокол

от oбществено / публичното обсъждане на ……………………………….

Дата:

Място на провеждане:

Дневен ред на обсъждането:

1)    ………………………………………………………………………

2)    ………………………………………………………………………

3)    ………………………………………………………………………

Участници в обсъждането от администрацията и общинския съвет:

( кмет на  община; зам – кметове; експерти от администрацията; общински съветници; председатели на комисии към общинския съвет, представители на общински структури)

Неправителствени организации, синдикати, бизнес организации  (според регистрацията за участие):

1)

2)

3)

4)

 

Брой граждани…………….

Предложения / становища Въпроси

 

Предложения и становища, постъпили в писмен вид ( заведени деловодството на общината/ чрез електронна поща):

1.

2.

3.

Протоколът е изготвен от :

Дата:

Все още няма коментари.

Leave a Reply