РЕШЕНИЕ №306

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс на УПИ №ІІ-общ.,кв.6  УПИ №V-общ. в кв.10 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и чл.41, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на 2бр. /два броя/ урегулиран поземлен имот по плана на с.Медени поляни, Община Велинград:

            -УПИ ІІ /две-римско/-общ., кв.6 /шест/ с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., общинска собственост, съгласно АЧОС №656/03.05.2012г.

            -УПИ №V /пет-римско/-общ., кв.10 /десет/ с площ 499 /четиристотин деветдесет и девет/кв.м., общинска собственост, съгласно АЧОС №655/03.05.2012г.

По пазарна цена определена от лицензиран оценител.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 20 от дневния ред, по вх.№635/05.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply