РЕШЕНИЕ №307

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в общински имот, във връзка с даден постоянен статут в кв.44 по плана на гр.Сърница.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.56 и §17, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

2

13

8

23

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не приема да се измени и допълни  Решение №464/21.12.2006г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на едноетажен търговски обект попадащ в УПИ ХХІV-1054 – за озеленяване в кв.44 по плана на гр.Сърница.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 21 от дневния ред, по вх.№673/16.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply