РЕШЕНИЕ №308

ОТНОСНО: ПУП – схема за подземно кабелно трасе за разпространение на интернет в кв.8 по плана на с.Юндола, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.64, ал.1, т.3 и ал.2, чл.67, ал.1 и чл.101, ал.2, т.3 и т.4 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ ХLІІІ-Кметство в кв.8 по плана на с.Юндола и уличната мрежа за одобряване на ПУП – Схема за подземно кабелно трасе за разпространение на интернет в кв.8 по плана на с.Юндола, Община Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 22 от дневния ред, по вх.№629/03.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply