РЕШЕНИЕ №310

ОТНОСНО: Съобщаване на издадена Заповед №930/22.06.12г. на Кмета на Община Велинград за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване , засягащ УПИ №ХІІ-за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.130 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Не възразява, в качеството си на съсед и орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай: УПИ №І-за парк/ по издадена Заповед №930/22.06.2012г. на Кмета на Община Велинград, с която се одобрява частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №ХІІ-за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград, така че за сметка на същия да се обособят два нови урегулирани поземлени имоти с №№V-6451 „За търговия, услуги, хотел и жилищно строителство” с площ от 1033кв.м. и VІ-6451 „За търговия, услуги, хотел и жилищно строителство” с площ от 1021кв.м. в същия квартал, съгласно зеления цвят в проекта. По отношение на застрояването се предвижда ново застрояване на две свързани сгради със следните параметри: етажност – 4ет., височина стреха – 12м., Кинт – 1,5 и плътност на застрояване – 70%, съгласно червения цвят в проекта.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 24 от дневния ред, по вх.№630/03.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply