РЕШЕНИЕ №312

ОТНОСНО: Допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план- план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /аналогова и цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.

 В качеството си на орган, управляващ общинската собственост и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗУТ, чл.67, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.93, ал.1 от ЗУТ, чл.101, ал.2, т.3 и т.4 от ЗУТ, както и в съответствие с чл.121, ал.1 от ЗУТ, Заповед №732/05.06.2012г. на Кмета на Община Велинград за допускане одобряването на изработения ПУП – план схема и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план – план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /аналогова и цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 26 от дневния ред, по вх.№637/06.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply