РЕШЕНИЕ №322

ОТНОСНО: ПУП – план за изменение на регулацията в кв.11 по плана на с.Кръстава.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

12

0

11

23

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно ПУП – план за изменение на регулацията в кв.11 по плана на с.Кръстава.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 37 от дневния ред, по вх.№706/25.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply