РЕШЕНИЕ №323

ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на 10 бр.петна за разполагане на преместваеми търговски обекти североизточно от кв.43 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и решение №ХV от 21.06.12г. на ЕСУТ, след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 10 /десет/ броя петна за разполагане на преместваеми търговски обекти /павилиони/ североизточно от кв.43 и о.т.№75в  /ул.Мариница/ по плана на с.Драгиново за срок от 5 /пет/ години, съгласно одобрената от ЕСУТ схема.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 38 от дневния ред, по вх.№710/25.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply