РЕШЕНИЕ №327

ОТНОСНО: Стартиране на процедура за отдаване под наем на общински имот – килимарски цех, находящ се в кв.25а по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане.

            2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя.

            3.Избира комисия от общински съветници, в състав:

…………………

            4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2012г., Протокол №14, точка 4 от дневния ред, по вх.№730/06.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply