РЕШЕНИЕ №328

ОТНОСНО: Даване съгласие за право на прокарване на водопровод за минерална вода от „КИК” ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград, постъпило искане с вх.№032-02-1141/07.08.12г. от „КИК” ЕООД гр.Велинград с ЕИК 112636263 и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

3

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право на водопрокарване на водопровод за минерална вода на „КИК” ЕООД гр.Велинград с ЕИК 112636263 от съществуващия водопровод за минерална вода собственост на „СБР-НК” ЕАД – София от пресечката на ул.”Осми март” с ул.”Будилник” по ул.”Осми март” до УПИ VІІІ-4992 в кв.56 по плана на гр.Велинград с дължина 120м. съгласно Скица-виза №782/03.08.2012г. по утвърден от Главния архитект на града проект за разрешеното от Министъра на околната среда и водите количество минерална вода на „КИК” ЕООД гр.Велинград с ЕИК №112636263. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане №01610146/03.10.2008г. издадено от Министъра на околната среда и водите – 01.01.2016г. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет.

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2012г., Протокол №14, точка 5 от дневния ред, по вх.№731/07.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply