РЕШЕНИЕ №329

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в приета с Решение №299/26.07.12г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, чл.65 и 77 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Приема поправка на очевидна фактическа грешка в §2 от Преходни и заключителни разпоредби към приета с Решение №299/26.07.2012г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Текстът да се чете:

„§2.Изменението на чл.42, ал.1 влиза в сила, считано от 01.01.2013г.”

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2012г., Протокол №14, точка 6 от дневния ред, по вх.№731/07.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply