РЕШЕНИЕ №343

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

        

ОТНОСНО: Продажба на имот в кв.390 по плана

                            на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Открива процедура за продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – частна общинска собственост в:

         – УПИ №VІ-6806-общ. в кв.390 с площ 374кв.м., общинска собственост, съгласно АЧОС №395/07.10.2008г. по плана на гр.Велинград с начална цена 50лв./кв.м.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply