РЕШЕНИЕ №344

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

       

ОТНОСНО:Одобряване на оценка за придобиване

                                                                         право на собственост по §4 от ЗСПЗЗ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява изготвената от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от Христо Димитров Лебанов, ЕГН-4904033569, жител на гр.Велинград, върху общински земеделски имот с пл.№095191, м.“Осово бръдце“, площ 0,487дка и начин на трайно ползване – др.селскостоп.тер.в землището на гр.Велинград в размер на 730лв. /седемстотин и тридесет лева/.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply