РЕШЕНИЕ №347

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                    

    ОТНОСНО:Корекция в Договор за ОПС.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за корекция на номерата на урегулираният поземлен имот и квартал, в който да се реализира ОПС по Договор №135/20.03.07г. за ОПС, вп.вх.№496, акт 83, т.V, НД 20.03.07г., партида 1,12762 – спечелен на база проведен конкурс на Община Велинград с марин Митков Алексиев, като коригира:

         -УПИ №VІІ с площ 306кв.м. на УПИ №V-7815 с площ 192кв.м.;

         -Квартал 435, на кв.430

по действащ план на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №455/06.07.09г.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Анекс към Договора по смисъла на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply