РЕШЕНИЕ №348

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.681 по

                                                                           плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за ликвидиране на съсобственсот в УПИ №І-6655 – „За ТП“ и УПИ №ІІ-7959 „За гараж“, находящи се в кв.681 по плана на гр.Велинград чрез доброволна делба и уравняване на дяловете:

         -УПИ №І-6655 „За ТП“ – за ? ид.ч. – 1950лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева/.

         -УПИ №ІІ-7959 „За гараж“ – за ? ид.ч. – 1800лв. /хиляда и осемстотине лева/.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply