РЕШЕНИЕ №349

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                   

     ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.54 по

                                                                           плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване на земя от Мустафа Асан Садъков, Айше Асан Садъкова, Асан Асанов Садъков и Атидже Асанова Садъкова по Договор за ОПС от 09.04.1990г. и Заповед от 1990г. – отстъпено право на строеж върху недвижим имот в УПИ №ІІ-492 с площ 700кв.м. в кв.54 по плана на с.Драгиново, общинска собственост, съгласно АЧОС №454/02.07.09г. в размер на 3617,60лв. /три хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 0,60ст./.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply