РЕШЕНИЕ №350

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                        ОТНОСНО:План за регулация  /ПУП-ПР/ в                                                                                  кв.156 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и чл.42, ал.2 /изречение второ/ от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, съгласно чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и чл.22, ал.3 от Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, издадена от МОСВ, МЗ и МРРБ,обн.в ДВ бр.88 от 27 октомври 2000г., в качеството си на заинтересувана страна по чл.131 от ЗУТ, като собственик на общински имот, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ №І-2834 „За минерален плаж, търговия и услуги“ в кв.156 по плана на гр.Велинград, като за сметка на същия се намали размерът  на пояс І Е от 15 на 5м. от всички страни на водоизточника, съгласно скицата, приложена към решението.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply