РЕШЕНИЕ №351

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                       

 ОТНОСНО:Становище по издадена Заповед

                                                                           №1025/20.08.09г.на Кмета на Общи-

                                                                           на Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.62, ал.3 от Наредба №3/2005г. за поддържане на кадастралната карта и в качеството  си на заинтересувана страна по чл.131 от ЗУТ като собственик на общински имот и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Не възразява по издадената Заповед №1025/20.08.2009г. на Кмета на Община Велинград с която се попълва кадастралния план на гр.Велинград с нов имот пл.№8178, обособен за сметка на УПИ №ХІ – „Бюро по труда“ в кв.414 по плана на гр.Велинград, като във връзка с това се променят и границите на имоти пл.№2705, пл.№2708, съгласно скицата приложена към решението.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply