РЕШЕНИЕ №352

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.

                                                     

   ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                           кв.428 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Наташа Илиева Никулкина и Таня Илиева Ръджова по Договор за отстъпено право на строеж върху недвижим имот от 16.12.1996г. и нотариален акт №86, том ІІ, н.д.492/31.08.1984г. от №ХV-5296 целият с площ 567кв.м. в кв.428 поо плана на гр.Велинград, общинска собственост, съгласно АЧОС №460/25.08.09г. в размер на 12 687, 40лв. /дванадесет хиляди, шестотин осемдесет и седем лева и 0,40ст./.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply