РЕШЕНИЕ №373

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                       

 ОТНОСНО:Разглеждане на решение №359 от

                                                                           30.09.09г. върнато от Областен

                                                                           управител за ново обсъждане.

На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

8

1

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Отменя  Решение №359 от 30.09.2009г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител – Пазарджик.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply