РЕШЕНИЕ №374

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.  
ОТНОСНО:Разглеждане на решение №353 от 30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане.
На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

  Общински съвет – Велинград,  

Р Е Ш И :

         Изменя Решение №353 от 30.09.09г. на Общински съвет – Велинград, както следва: Ликвидира съсобственост чрез продажба на общински имот представляващ имот пл.№427 с площ 298кв.м., находящ се в УПИ №VІ-205 в кв.30 по плана на с.Юндола, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №459/12.08.09г. с Айша Ибрахим Местан, Мехмед Местан Местан, Атидже Местан Джихан и Абди Мехмед Местан /Ангел Малинов Шайков/ по Удостоверения №56/26.10.2009г. за наследници и №55/20.10.09г. за идентичност на имена, собственици на УПИ №VІ- имот пл.№205, кв.30 по нотариален акт №255, том ІІІ, дело №505/1976г., по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Мустафа Джамбаз/
Все още няма коментари.

Leave a Reply