РЕШЕНИЕ №375

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                        

ОТНОСНО:Отчет по изпълнение решенията на

                                                                           ОбС за периода 01.06 – 19.08.09г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

8

10

8

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.06.2009г. – 19.08.2009г.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply