РЕШЕНИЕ №377

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                        

ОТНОСНО:Корекция в Решение №323/09г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.40е, чл.40з, чл.40к и чл.40л и във връзка с §1, т.11, б.»е» от ЗНФО и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Коригира Решение №323/30.09.09г., както следва:

         Цифрата 4 в т.І. се заменя с цифрата 5.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply