РЕШЕНИЕ №378

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                      

  ОТНОСНО:Допълване на списъка за защитени

                                                                           училища.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от ПМС №212 от 02.09.08г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в република България и условия и ред за тяхното допълнително финансиране,, Решение №181/01.06.09г.и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Допълва списъка на защитените училища в Община Велинград:

         6.ОУ „Георги Сава Раковски” с.Медени поляни.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply