РЕШЕНИЕ №379

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                    

ОТНОСНО:Допълнение на Наредба за поддържане

                                                                       и опазване на обществения ред.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за  ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

9

0

16

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не приема направеното предложение за изменение на чл.3, ал.5 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply