РЕШЕНИЕ №380

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                

 ОТНОСНО:Промени в Правилника за организацията

                                                                    и дейността на Консултативния съвет по

                                                                    въпросите на туризма в Община

                                                                    Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и обсъждане на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма, проведено на 29.09.09г.,  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Приема промени в Правилника за организиране на дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма, както следва:

         1.1.Чл.3, ал.1 се изменя:

         Консултативния съвет по въпросите на туризма има 16 /шестнадесет/ членове и включва равен брой представители на местната администрация, от една страна и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.

         1.2.Чл.3, ал.2 отпада

  • Чл.3, ал.3 става ал.2;
  • Чл.3, ал.4 става ал.3;
  • Чл.3, ал.5 става ал.4

1.3.Чл.4, ал.1 се допълва с текст: „В срок до месец декември на предходната година”.

1.4.Чл.4, ал.2 се допълва с т.2.6. други източници.

1.5.т.5 се променя с текст: „Двама представители на КС участват с право на глас в ЕСУТ”.

         В Раздел ІІІ:

         1.6.Чл.7, ал.2 се допълва: Всяка втора сряда на месеца

         1.7.Чл.8, ал.1 се допълва: „КС по въпросите на туризма публикува информация за дейността си след всяко заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply