РЕШЕНИЕ №381

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                      

  ОТНОСНО:         Промяна на решение №320/09г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.17, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.18 и чл.24, ал.1, т.1 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.1 и ал.2, т.7/д/ от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Променя решение №320/30.09.09г., взето с протокол №16, както следва:

         1.1.Одобрява сума в размер на 4 226лв. /четири хиляди двеста двадесет и шест лева/ от местни приходи за издръжка за м.декември 2009г. на Защитено жилище за лица с физически увреждания „Велина” – Велинград. Сумата е в съответствие със стандарта за посочената услуга в Бюджет – 2009г. за осем потребители.

         1.2.Разкрива социална услуга в общността Защитено жилище за лица с физически увреждания с капацитет 8 /осем/  клиенти и численост на персонала 5 /пет/ щатни бройки, държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2010г.

         Защитено жилище за лица с физически увреждания „Велина” понастоящем е действаща услуга по проект по Програма ФАР и се намира на адрес: ул.”Васил Левски”.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply