РЕШЕНИЕ №382

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                       

 ОТНОСНО:         Кандидатстване по проект „Красива

                                                                           България”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Потвърждава намерението на Община Велинград да кандидатства по проект „Красива България – 2010г.” към МТСП, мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове” с обект „Ремонт на Дом за стари хора „Ела”” в размер на          175 250лв. /сто седемдесет и пет хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС за финансиране на дейности: подмяна на дограма и врати, топлоизолация на фасади и покрив, подмяна на котелно, подмяна на осветление, ремонт на електрическа и ВиК инсталации, фаянсова облицовка стени, настилка гранитогрес по подове, боядисване, като отпуска сумата от 35 050лв. /тридесет и пет хиляди и петдесет лева/ с ДДС за съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на бюджета по проекта.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply