РЕШЕНИЕ №387

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                      

  ОТНОСНО:         Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                           кв.1041 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Невена Ангелова Сивкова по нот.акт №А-200, том VІІ, дело 3159/97г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – 1.6431% ид.ч. /едно цяло шест хиляди четиристотин тридесет и едно процента ид.ч./ от УПИ №ХVІІ-6452 „За жилищно строителство и магазини” – ЖСК „Гергана” с площ 2250кв.м. в кв.1041 по плана на гр.Велинград, в размер на 0лв. /нула лева/, защото цената на реализираното право на строеж е по-висока от цената на имота.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply