РЕШЕНИЕ №388

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                     

   ОТНОСНО:         Одобряване на оценка по §4 на

                                                                           ЗСПЗЗ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.41, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява изготвената от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от н-ци Стою Петков Игнатов – Петко Ст.Игнатов, ЕГН-4711103528 и Георги Ст.Игнатов, ЕГН-5209263489 жители на гр.Велинград върху общински земеделски имот с пл.№094082, местността „Могилица”, площ 0,667 дка и начин на трайно ползване – полска култура в землището на гр.Велинград в размер на 467лв. /четиристотин шестдесет и седем лева/.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply