РЕШЕНИЕ №389

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                        

ОТНОСНО:         ОПС в кв.1 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.38, ал.1, т.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Разрешава да се учреди възмездно право на строеж пристрояван без търг /конкурс/ в УПИ №ІІІ-1090, кв.1 по плана на гр.Сърница, Община Велинград, целия с площ 588кв.м. съгласно АЧОС №466/06.10.09г. в размер от 52кв.м. – едноетажна пристройка откъм запад на съществуващата сграда на Реджеп Ахмедов Маслев, по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply