РЕШЕНИЕ №394

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                       

  ОТНОСНО:Одобряване на оценка в м.”Голямо

                                                                           блато/Варниците”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява изготвената от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от Владимир Ангелов Бирников, ЕГН-5903113569, жител на гр.Велинград върху общински земеделски имот с пл.№147015, местността „Голямо блато/Варниците”, площ 0,557дка и начин на трайно ползване – използв.ливада в землището на гр.Велинград в размер на 836лв./осемстотин тридесет и шест лева/.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply