РЕШЕНИЕ №396

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

                                                         

ОТНОСНО:Отдаване под наем на петно №5

                                                                           в кв.48 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, а именно: земя /петно/ №5, с площ 16кв.м., за поставяне на временен търговски обект, находяща се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница, за срок от пет години – публична общинска собственост.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 4лв./кв.м. без ДДС.

         3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

  • Неби Бозов
  • Жеко Чешмеджиев
  • Янко Сачков
  • Георги Чинков

Резерви: Лазар Белев и  Георги Ачев

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply