РЕШЕНИЕ №400

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Отдаване под наем на обект №9 в  кв.111 по плана на гр.В-д.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект със застроена площ 24,5 кв.м., находяща се в УПИ ІХ, кв.111 /магазин №9/ по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.02г./.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 7лв./кв.м. без ДДС.

         3.Разрешава на досегашния наемател да ползва помещението от 01.01.2010г. до обявяване спечелил конкурса.

         4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

  • Неби Бозов
  • Жеко Чешмеджиев
  • Янко Сачков
  • Георги Чинков

Резерви: Лазар Белев и  Георги Ачев

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply