РЕШЕНИЕ №404

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Отдаване под наем на Национален

                    център за соц.рехабилитация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

4

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на обособен общински имот – „Национален център за социална рехабилитация”, застроена площ – 104,38кв.м., находяща се в УПИ VІІІ, парцел VІ, имот №3760, кв.111 по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – частна общинска собственост /АЧОС №262 от 20.08.07г./.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 440,50лв. /четиристотин и четиридесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

         3.Помещението да се използва за Център за социална рехабилитация.

         4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

  • Неби Бозов
  • Жеко Чешмеджиев
  • Янко Сачков
  • Георги Чинков

Резерви: Лазар Белев и  Георги Ачев

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply