РЕШЕНИЕ №405

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Отпускане на персонална пенсия.

На основание чл.92 от Кодекс за социално осигуряване, във връзка с внесено искане от законен представител Ангелина Богданова Върбанова и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия на:

  • Ана Георгиева Радулова от гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, ул.”Анезица” №62 с ЕГН-9907223432;
  • Атанас Георгиев Радулов от гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, ул.”Анезица” №62 с ЕГН-0046213580;
  • Михаил Георгиев Радулов от гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, ул.”Анезица” №62 с ЕГН-0046213620.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply