РЕШЕНИЕ №406

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:ЦДГ „Радост”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Предоставя на ЦДГ „Радост” за безвъзмездно ползване за срок от десет години следния недвижим общински имот: постройка с ОЗП от 90кв.м., състояща се от две помещения, съответно на 60кв.м. и 30кв.м., попадаща в УПИ І-7797 – „За детско учреждение” в кв.409 по плана на гр.Велинград.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply