РЕШЕНИЕ №407

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Премахване на маркировка и

                    пешеходна пътека пред кафе-

                    бар „Влади”.

На основание чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, становище с изх.№19093/19.10.09г. на Началник РУ – Велинград и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Премахва маркировка – тип „Остров” М-15 поставена на бул.”Съединение” пред кафе-бар „Влади”.

2.Премахва пешеходната пътека поставена пред кафе-бар „Влади” на бул.”Съединение”, която пресича кръстовището с ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, тъй като е поставена на невралгично място, опасно за безопасността на пешеходците.

3.Знак Б-1 „пресичане на път с предимство” да бъде заменен със знак Б-2 „Стоп”.

         4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1, т.2 и т.3.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply