РЕШЕНИЕ №408

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.

ОТНОСНО:Кандидатстване с проект по Опера-

                    тивна програма.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласие Община Велинград да кандидатства с проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

         Обектите на интервенция ще се стопанисват и управляват от Община Велинград за период не по-малък от пет години след приключването на дейностите по проекта.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply