РЕШЕНИЕ №460

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.12.09г. с протокол №22.

ОТНОСНО:Актуализация на Общинския бюджет за 2009г. и Програмата за капиталови разходи за 2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за Общинските бюджети и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Приема актуализация на Общинския бюджет за 2009г.
  2. Приема увеличение на приходната част на Общинския бюджет в частта „Данъчни приходи” и „Неданъчни приходи” по приходни параграфи, както следва :

Данъчни приходи

§13-03   Д-к върху превозните средства     -        30 000

Всичко :                                                                  -        30 000

     Неданъчни приходи

§45-00 Помощи , дарения и други..            -        30 000

§40-40Постъпления от продажби на земя  -        31 000

Всичко :                                                                  -        61 000

Общо :                                                           -        91 000

  1. Приема увеличение на разходната част на Общинския бюджет за 2009г. по дейности и параграфи , както следва :

Местни дейности

Д-ст : „Клуб на пенсионера и инвалида”

         §1016                  -                  5 000

         Всичко :     -                  5 000

Д-ст : „Програми за временна заетост”

         §1015                  -                  4 500

         Всичко :     -                  4 500

Д-ст : „Осветление на улици и площади”

         §1020                  -                12 000

         Всичко :     -                12 000

Д-ст : „Други дейности по жилищно строителство”

         §1015                  -                23 500

         Всичко :     -                23 500

Д-ст : „Домашен социален патронаж”

         §1011                  -                40 000

         Всичко :     -                40 000

Д-ст : „Други дейности по образованието”

         §0551                  -                  6 000

         Всичко :     -                  6 000

4.Приема допълнителни финансови средства за представителни разходи на Кмета на Община Велинград в размер на 34 000лв.

5.Общински съвет – Велинград задължава Кмета на Общината както следва:

  • Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
  • Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
  • Да се разпорежда с бюджетния резервен кредит.
  • Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за „местни дейности” да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на Общината.

6.Приема актуализиране на капиталовата програма на Община Велинград за 2009г. в частта й субсидия от Републикански бюджет, както следва:

 І. Средства за разпределяне и преразпределяне:

         1. Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2009г. с 64 740лв. с целеви средства приведени на общината от МФ за съфинансиране на проект „Красива България”.

         2. Преразпределя следните средства от целева субсидия от републикански бюджет:

         2.1. 16 800/шестнадесет хиляди и осемстотин/лв. – от Решение №78/25.02.2009г на общински съвет Велинград в частта „Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2009г.”, т.1 „Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””, от §5300 – Придобиване на нематериални ДА;

         2.2.  3 700/три хиляди и седемстотин/ лв. – от Решение №239/22.06.2009г.  на общински съвет Велинград за „Изготвяне на експертно становище за общежитие към МБАЛ”;

         2. 380 000/осемдесет хиляди/лв. – съгласно Решение №172/01.06.2009г.  на общински съвет Велинград, като средствата са предоставени на Община Велинград с писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г.. Средствата са целева субсидия за капиталови разходи.

         Общата стойност на средствата за разпределяне и преразпределяне е 165 240/сто шестдесет и пет хиляди двеста и четиридесет/ лв.

         ІІ. Разпределяне, преразпределяне, изменение и допълнение на решения.

         1. Преразпределя 80 000/осемдесет хиляди/лв. – съгласно Решение №172/01.06.2009г.  на общински съвет Велинград, които средствата са предоставени на община Велинград с писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г., изменя и допълва решения свързани с преразпределянето на средствата, както следва:

         1.1. Изменя т.2 – „Изграждане на ВиК мрежа на улица ос. т. 1411а – 1411б ул. „Яко Молхов” с ос. т. 3022 – 3033 и ул.”24 Май” ос. т. 3018 – 3019”   – 80 000     /осемдесет хиляди/лв. на  Решение №172/01.06.2009г.  на общински съвет Велинград, както следва:

         – изготвяне на работен проект с обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на същектвуващ, довеждащ водопровод „Джаферица” – канал „Джаферица” на км.4+500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали          41 600/четиридесет и една хиляди и шестстотин/лв., като 30 000/тридесет хиляди/лв. от сумата са за 10% резерв съгласно Закона за държавния бюджет на РБ за 2009г., а 11 600/единадесет хиляди и шестстотин/ лв. за аванс на обекта.

         -за закупуване, доставка и монтаж на метални стълбове с осветителни тела на ул. «Цар Самуил»  гр. Велинград   -2 040/две хиляди и четиридесет/ лв. ;

         -за издаване на технически паспорт за обект  “Усвояване на туристическия потенциал с цел устойчиво развитие на общността на гр. Сърницаи региона чрез модернизация и реконструкция водоснабдителната и пътната инфраструктура”        - 9 360/девет хиляди триста и шестдесет/ лв. ;

         -за изготвяне на „Оценка за съвместимост към ОУП на Община Велинград”                                                            – 7 000/седем хиляди/ лева;

         -за ремонт на МБАЛ гр. Велинград             - 50 000/петдесет хиляди/ лева;

1.2.изменя т.3;

Изменя  Решение №131/26.03.2009г. както следва:

- отпуска сумата от  41 600/четиридесет и една хиляди и шестстотин/лв. за изготвяне на работен проект с обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на същектвуващ, довеждащ водопровод „Джаферица” – канал „Джаферица” на км.4+500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали” като 30 000/тридесет хиляди/лв. от сумата са за 10% резерв съгласно Закона за държавния бюджет на РБ за 2009г., а 11 600/единадесет хиляди и шестстотин/ лв. за аванс на обекта, средствата да са от писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г.

1.3. Във връзка с наложилото се преразпределяне, изменение и допълнение на Решения на №172/01.06.2009г.  на общински съвет Велинград, изменя следните решения на общински съвет Велинград /гласувани със средства от преизпълнение на собствени приход/;

1.3.1. Изменя т.2 „Ремонт на МБАЛ гр. Велинград” в §5500 – трансфер на средства на Решение №78/25.02.2009г на общински съвет Велинград в частта „Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2009г.” както следва:

- т.2 „Ремонт на МБАЛ гр. Велинград” в §5500 – трансфер на средства  – 50 000/петдесет хиляди/ лева, средствата да са от писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г..

1.3.2 изменя Решение №97/26.03.2009г., както следва:

- отпуска сумата от 7 000/седем хиляди/ лева за изготвяне на „Оценка за съвместимост към ОУП на Община Велинград”, средствата да са от писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г.

1.3.3  изменя Решение №99/26.03.2009г., както следва:

- отпуска сумата от 2 040/две хиляди и четиридесет/ лв., за закупуване, доставка и монтаж на метални стълбове с осветителни тела на ул. «Цар Самуил»  гр. Велинград, средствата да са от писмо на МФ вх.№004-14-41/30.04.2009г. в изпълнение на чл.1 и чл.5 на Постановление №72 на Министерския съвет от 30.03.2009г.

         2.Разпределя и преразпределя сумата от 85 240/осемдесет и пет хиляди двеста и четиридесет/ лв., целева субсидия от РБ, както следва:

         2.1.  39 847 /тридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и седем/ лв. за финансиране на обекти по Програма «ОСПОЗ» през 2009г. на община Велинград;

         2.2.  2 830/две хиляди осемстотин и тридесет/ лева за закопуване климатици за клуб «Зорница»;

         2.3.  41 317/четиридесет и една хиляди триста четиридесет и седем/ лв. за Дялово участие на община Велинград в проект “Красива България”;

         2.4. 1 246/хиляда двеста четиридесет и шест/лв. за изготвяне на проект “Компесаторен резервоар с филтърно помещение за закрит плувен басейн, гр. Велинград.

         3. Във връзка с наложилото се разпределение, преразпределяне, изменение и допълнение на сумата от 85 240/осемдесет и пет хиляди двеста и четиридесет/, променя следните решения на общински съвет Велинград /гласувани със средства от целева субсидия от РБ/ съгласно т.2 Разпределя и преразпределя сумата от 85 240/осемдесет и пет хиляди двеста и четиридесет/ лв., целева субсидия от РБ:

         3.1. Променя т.1 „Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””,  §5300 – Придобиване на нематериални ДА от Решение №78/25.02.2009г на общински съвет Велинград в частта „Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2009г.”   – 16 800 /шестнадесет хиляди и осемстотин/лв.;

         3.2. Променя т.2  – “Изготвяне на експертно становище за общежитие към МБАЛ, гр. Велинград” – 3 700/три хиляди и седемстотин/ лева, от Решение №239/22.06.2009г.  на общински съвет Велинград;

         3.3. Разпределя 64 740/шестдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет/ лв. целеви средства приведени на общината от МФ за съфинансиране на проект „Красива България”.

         ІІІ. Изменение на точки от Решение №78/25.02.2009г на общински съвет Велинград в частта „Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2009г.”:

  1. Изменя т.4 от §5100 – основен ремонт на ДМА както следва:

т.4 “ Ремонт на път Велинград Драгиново “ 100 000/сто хиляди лева от целева субсидия;

  1. Изменя т.1 от §5200 – придобиване на ДМА, както следва:

т.1. “ Изграждане път с. Света Петка – с. Всемирци – 200 000лв., като 34 200лв. от тях 10% резерв и 165 800лв. проектиране и СМР.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply