Сесия 2006-03-30

  1. Отчет на изпълнение на решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2005г. РЕШЕНИЕ 90
  2. Приемане Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 91
  3. Приемане културен календар за календарната 2006г. РЕШЕНИЕ 92
  4. Промяна в чл.42,ал.1 от Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 94
  5. Промяна в Наредба №1.РЕШЕНИЕ 93
  6. Отчет от контрольора на “Стройком”.РЕШЕНИЕ 95
  7. Приемане на баланс и годишен счетоводен отчет на “Стройком”. РЕШЕНИЕ 96
  8. Завишаване цените на водните услуги във “ВКТВ”ЕООД. РЕШЕНИЕ 97
  9. Обсъждане актуалното състояние на “Хорос”АД. РЕШЕНИЕ 98

10. Изменение и допълнение на решение №228/2005г. РЕШЕНИЕ 99

11. Безвъзмездно ползване на стая №28 от Общинска служба по земеделие и гори. РЕШЕНИЕ 100

12. Удължаване срока на договор за магазин в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 101

13. Удължаване сроковете на договори на петна находящи се в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 102

14. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на павилион за закуски в двора на ОУ “Н.Рилски”. РЕШЕНИЕ 103

15. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на павилиони в “Централен минерален плаж”. РЕШЕНИЕ 104

16. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на ресторант “Мираж”.РЕШЕНИЕ 105

17. Определяне пешеходна зона в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 106

18. Одобряване на средства за закупуване на копирна машина за нуждите на ОбС. РЕШЕНИЕ 107

19. Одобряване на средства за подпомагане издаването на книга “Чепино-минало и настояще”. РЕШЕНИЕ 108

20. Даване съгласие за участие по програма “САПАРД”. РЕШЕНИЕ 109

21. Отпускане на средства за разплащане по договор. РЕШЕНИЕ 110РЕШЕНИЕ 111

22. Включване на Община Велинград в “Регионално управление на отпадъците-Пазарджик”. РЕШЕНИЕ 112

23. Решение за поставяне на билбордове на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 113

24. Изменение и допълнение на решение №53/06г. РЕШЕНИЕ 114

25. Приемане на оценка по решение №24/2006г. РЕШЕНИЕ 115

26. Продажба на “Павилион за закуски” на Автогара. РЕШЕНИЕ 116

27. Продажба на общински имот в с.Драгиново.РЕШЕНИЕ 117

28. Ликвидиране на съсобственост в кв.420 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 118

29. Попълване на кадастъра в кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 119

30. Попълване на кадастъра в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 120

31. Актуване на имот в кв.237 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 121

32. Частично изменение на плана в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 122

33. Образуване на нов УПИ в кв.237 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 123

34. Отчуждаване на имот в кв.173 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 124

35. Частично изменение на плана в кв.284 и 287 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 125

36. Продажба чрез конкурс на поземлени имоти в с.Побит камък. РЕШЕНИЕ 126

37. ЧИПР в кв.51 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 127

38. Попълване на кадастралния план в кв.344 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 128

39. Попълване на плана с верни граници в кв.37 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 129

40. Приемане оценка за продажба на общежитието при “МБАЛ”. РЕШЕНИЕ 130

41. Промяна на улична регулация в кв.1 по плана на с.Юндола – “АНДЕЛА”. РЕШЕНИЕ 131

42. Конкурс за отдаване под наем на 7бр.петна – за вестници. РЕШЕНИЕ 132

43. Одобряване на командировъчни разходи. РЕШЕНИЕ 133

44. Одобряване на средства за инструменти на “Духов оркестър”. РЕШЕНИЕ 134

45. Одобряване на средства за реконструкция на “Закрит плувен басейн”. РЕШЕНИЕ 135

46. Определяне на таксиметрова стоянка  пред “Чепино автотранспорт”. РЕШЕНИЕ 136

47. Разрешение за монтаж на 30 бр. видеокамери. РЕШЕНИЕ 137

48. Коригиране на техническа грешка на решение №383/16.12.05г. РЕШЕНИЕ 138

49. Кабелно радио – Велинград. РЕШЕНИЕ 139

Все още няма коментари.

Leave a Reply